Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Móng Cái

Thông báo thay đổi địa điểm phòng giao dịch Trà Cổ

Thứ Tư, 09/10/2019, 09:37 [GMT+7]
.
.

Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Móng Cái: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-HĐQT ngày 22/8/2012 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam “V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 4353/QĐ-BIDV ngày 04/07/2017 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam V/v “Phân cấp, ủy quyền trong công tác kế hoạch chiến lược và phát triển mạng lưới”;

Căn cứ Công văn số 695/QUN3 ngày 30/09/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh “V/v chấp thuận thay đổi địa điểm phòng Giao dịch Trà Cổ thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Móng Cái”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay địa điểm đặt trụ sở phòng Giao dịch Trà Cổ trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Móng Cái với nội dung như sau:

- Địa điểm cũ: Số 61B, đường Lý Tự Trọng, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa điểm mới: Số 42, đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3:  Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quyết định này.

Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Móng Cái

.
.
.
.
.
.
.
.