Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống cơn bão số 3 (Sơn Tinh)

Ngày 17-7, UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn số 10/CĐ-UBND về việc chủ động các biện pháp phòng, chống cơn bão số 3 (Sơn Tinh).

.
.
    .
.
.
.
.
.
.