Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII

.
.
    .
.
.
.
.
.
.