Công tác phòng, chống cơn bão số 7

Công tác phòng, chống cơn bão số 7

.
.
.
.
.
.
.
.
.