Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XIII

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XIII

.
.
    .
.
.
.
.
.
.