Công tác phòng, chống cơn bão số 2

Công tác phòng, chống cơn bão số 2

.
.
    .
.
.
.
.
.
.