Nông thôn của khát vọng khởi nghiệp và làm giàu

Thứ Hai, 03/10/2016, 13:47 [GMT+7]
.
.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh cốt lõi của phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 phải là: nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, thu hút các nguồn lực phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững; phải là nông thôn của một thế hệ nông dân trí thức, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, có tinh thần doanh nghiệp. 

Thủ tướng nêu rõ: NTM là cuộc cách mạng, là nhiệm vụ chính trị, phải kiên trì, kiên nhẫn, tổ chức thực hiện cho tốt. Xây dựng NTM là giảm khoảng cách giữa đô thị với nông thôn, là một định hướng xã hội chủ nghĩa đặc biệt. Phải hiểu bản chất của NTM là thực sự nâng cao mức sống về vật chất, tinh thần của người dân. NTM phải có kết cấu hạ tầng tốt, cơ cấu kinh tế phù hợp, tổ chức sản xuất hợp lý, xây dựng cuộc sống của người dân tốt hơn, dân chủ tốt hơn, bình đẳng xã hội tốt hơn, giữ vững bản sắc văn hóa, bảo đảm môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Tại Quảng Ninh, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, quyết liệt trong 5 năm qua, tác động của nông thôn mới ở khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã rất rõ nét, với 19/111 xã đạt chuẩn NTM; 67/111 xã cơ bản tiêu chí NTM; 2/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, trong đó TX Đông Triều là địa phương đầu tiên của miền Bắc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.  Tiến một bước cao hơn về chất, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ, gắn xây dựng nông thôn mới với đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao…

Để đạt được mục tiêu này quan điểm chỉ đạo của tỉnh xác định xây dựng nông thôn mới vẫn là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là cuộc vận động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Chủ thể chính xây dựng nông thôn mới là nông hộ, xây dựng nông thôn mới dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư trên nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm và dân được hưởng thụ. Ngân sách nhà nước sẽ tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội trọng yếu, làm đến đâu hoàn thành dứt điểm đến đó.

Tuy nhiên, như Thủ tướng đánh giá chung trong cả nước thì, hiện nay đời sống một bộ phận nông dân còn chưa tốt. Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội ở nông thôn còn nhiều bất cập. Một số nơi đánh giá công nhận NTM chưa nghiêm túc, thực chất hay một số nơi sau khi được công nhận thì phong trào xây dựng NTM chững lại, cầm chừng. Tại một số địa phương, cấp ủy, chính quyền ít quan tâm. 

Rõ ràng xây dựng nông thôn mới không chỉ đơn thuần về phát triển kinh tế mà điều quan trọng hơn cả là phải không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn, để sự phát triển của nông thôn là động lực khơi gợi tinh thần nông dân “hai lúa” dám nghĩ, dám làm, thắp lên khát vọng khởi nghiệp và làm giàu của chính những người nông dân chân lấm tay bùn.

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.