Chuyển việc khác và nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng BHYT?

Bạn Trọng Dũng, địa chỉ email: tdung_23468@gmail.com làm tại phòng nhân sự tại Công ty gốm... trên địa bàn TX Đông Triều, hỏi

.
.
.
.
.
.
.
.
.