Công ty TNHH MTV 790 (Tổng Công ty Đông Bắc): Thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Những ngày này, Công ty TNHH MTV 790 (Tổng Công ty Đông Bắc) đã và đang ra sức thi đua để chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11/6 (1948 - 2018) với những phong trào, cách làm hiệu quả, thiết thực nhất.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.