Ngân sách hụt 1.200 tỷ đồng nếu giảm thuế tiêu thụ đặc biệt xe con

Mức hụt thu này có thể ít hơn nếu sức mua gia tăng khi các loại xe được giảm thuế.

.
.
.
.
.
.
.
.
.