Bình Liêu tích cực xây dựng xã chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ Bảy, 06/10/2018, 07:54 [GMT+7]
.
.

Theo báo cáo của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Bình Liêu, hiện nay 8/8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật ngày càng tốt hơn.

Người dân xã Tình Húc tìm hiểu các thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ một cửa tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.
Người dân xã Tình Húc tìm hiểu các thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

Xác định công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, huyện Bình Liêu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác này. Theo đó, căn cứ vào các tiêu chí đánh giá xã chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp trên, huyện Bình Liêu đã sớm ban hành các chương trình, kế hoạch xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của huyện, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đã chủ động triển khai với nhiều giải pháp. Nổi bật, Phòng Tư pháp, Cơ quan Thường trực của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện đã chủ động ban hành các công văn hướng dẫn thực hiện rà soát, thống kê các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật. Phòng Tư pháp huyện còn chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện. Qua đó đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết. Điển hình trong quá trình thực hiện, nhận thấy trong 5 tiêu chí để đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì còn có các tiêu chí về hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở khó thực hiện chấm điểm do không thể định lượng được. Nhận thấy bất cập này, Phòng Tư pháp huyện đã kịp thời tham mưu cho cấp trên để tìm cách tháo gỡ giải quyết cụ thể. 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân. Đồng thời, tổ chức triển khai các điều kiện để xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phân công cán bộ tham mưu thực hiện các tiêu chí về tiếp cận pháp luật cho người dân.

Tìm hiểu tại xã Tình Húc, chúng tôi được đồng chí Ngô Bảo Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xác định việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, xã đã quan tâm đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Đến nay, hầu hết thủ tục, hồ sơ của người dân được giải quyết trước và đúng thời gian quy định, không có hồ sơ tồn đọng. Trong thực hiện quy chế dân chủ, mọi công việc, chủ trương của xã đều được công khai để người dân theo dõi, nắm bắt và giám sát việc thực hiện. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận, phát huy được vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ xã Tình Húc, huyện Bình Liêu hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính
Cán bộ xã Tình Húc (Bình Liêu) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn, đến nay sau hơn 1 năm triển khai 8/8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đặc biệt, nhận thức về nhiệm vụ xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức ở các xã trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật, từ đó thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.

Đồng chí Tô Thị Nguyên, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Bình Liêu, cho biết: Mặc dù đạt một số kết quả bước đầu tích cực, tuy nhiên, do là huyện miền núi nên việc giữ vững tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật đã đạt được sẽ gặp không ít khó khăn. Do vậy, thời gian tới Phòng Tư pháp huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức cho các địa phương, đơn vị về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các cấp trong việc xây dựng xã, xã bảo đảm việc tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phòng cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện; đồng thời biểu dương, nhân rộng điển hình, cách làm hay trong việc xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, tiếp tục tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.