Chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lắp

Thứ Ba, 01/08/2017, 12:04 [GMT+7]
.
.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lắp.

KTNN yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chồng chéo, trùng lắp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh minh họa: KT)
KTNN yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chồng chéo, trùng lắp để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh minh họa: KT)

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khẳng định, thời gian qua, các đơn vị thuộc KTNN đã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Tổng KTNN hạn chế, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp giữa hoạt động kiểm toán với hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra thuộc các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phương án tổ chức kiểm toán năm 2017 được Tổng KTNN phê duyệt đã quán triệt nguyên tắc lồng ghép kế hoạch kiểm toán, quyết định kiểm toán và phối hợp trong hoạt động kiểm toán nhằm tránh ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai hoạt động kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 còn phát sinh một số trường hợp có từ hai Đoàn kiểm toán trở lên thuộc các KTNN chuyên ngành, khu vực tiến hành kiểm toán một đơn vị tại các thời điểm khác nhau, mặc dù mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán của từng cuộc kiểm toán khác nhau song phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Bên cạnh đó, còn tình trạng trùng, chồng chéo giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành, thanh tra tỉnh.

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng KTNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện nghiêm nhiều nội dung. Trong đó, đối với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2017, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc đề nghị Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán phải nghiên cứu Kế hoạch kiểm toán năm 2017 của toàn ngành, chỉ đạo ngay từ giai đoạn chuẩn bị kiểm toán phải khảo sát thu thập đầy đủ thông tin, khi lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán không lựa chọn kiểm toán các đơn vị đã có trong Kế hoạch kiểm toán năm 2017 của ngành, hoặc đã/đang được các đơn vị thuộc KTNN tiến hành kiểm toán, kiểm tra đối chiếu; trường hợp đặc biệt phải báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định khi xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán. Đặc biệt, Tổng KTNN yêu cầu: “Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải chịu trách nhiệm trước Tổng KTNN nếu để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm toán giữa các KTNN chuyên ngành, khu vực do không thực hiện nghiêm yêu cầu trên”.

Đối với các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017 đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp trước khi lập, quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm toán thì tiến hành theo kế hoạch đã công bố.

Về xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018, Tổng KTNN đề nghị  tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan KTNN và cơ quan thanh tra khi lập kế hoạch kiểm toán năm; đối với mỗi đơn vị, đầu mối, chủ đề được lựa chọn để đưa vào Kế hoạch kiểm toán năm 2018, thủ trưởng các đơn vị chủ động chỉ đạo, tổ chức thu thập thông tin, xác định rõ phạm vi, nội dung kiểm toán chủ yếu, đặc biệt cần dự kiến cụ thể các dự án, chương trình để thông báo cho các đơn vị được kiểm toán và thanh tra biết ngay sau Kế hoạch kiểm toán năm 2018 được ban hành nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động giữa ngành thanh tra và ngành KTNN, cũng như trong chính hoạt động kiểm toán giữa các đơn vị thuộc KTNN. Trong đó, đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư, dự án, kiểm toán chuyên đề cần xác định rõ đầu mối, đơn vị được kiểm toán ngay khi đề xuất dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm của đơn vị. Đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, ngân sách bộ, ngành, địa phương cần dự kiến danh mục các đơn vị, đầu mối được kiểm toán (nhất là các dự án đầu tư, các đơn vị thực hiện đối chiếu) trước khi Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Kế hoạch kiểm toán năm./.

Theo Minh Thư (ĐCSVN)

.
.
.
.
.
.
.
.