Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thứ Ba, 27/12/2016, 08:08 [GMT+7]
.
.

Bám sát chủ đề công tác năm của tỉnh “Nâng cao chất lượng quản trị hành chính công; xây dựng thành phố du lịch Hạ Long” và Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Sở KH&ĐT đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Cán bộ Sở KH&ĐT hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Cán bộ Sở KH&ĐT hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Để triển khai hiệu quả công tác CCHC, Sở đã xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC; kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC do Giám đốc Sở là Trưởng Ban. Lãnh đạo Sở luôn xác định trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này; đồng thời quán triệt đến toàn thể CBCC cơ quan tiếp tục thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Qua đó, CBCC hiểu rõ về các nội dung và giải pháp trọng tâm của tỉnh về công tác CCHC, tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử, công tác rà soát TTHC; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC...

Về công tác cải cách thể chế, Sở đã tham mưu xây dựng, dự thảo nghị quyết trình Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp điều hành kinh tế thông qua các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, Chính phủ và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ đạo lớn của Trung ương. Việc tham mưu xây dựng được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh. Năm 2016, Sở đã chủ trì tham mưu cho tỉnh xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính sách quan trọng như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh uỷ; Nghị quyết số 228/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh uỷ về việc phát triển dịch vụ tỉnh giai đoạn 2016, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh đến năm 2017; Quyết định số 2999/QĐ-UBND về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh... Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn về việc thực hiện duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu 7 công ty lâm nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích và cổ phần hoá, chuyển thành 2 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần nhà nước lĩnh vực môi trường, dịch vụ công ích, nghiên cứu sản xuất nông nghiệp... Tham gia ý kiến xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; ban hành trên 15 văn bản tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Trong công tác cải cách TTHC, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2648/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và nội dung TTHC được chuẩn hoá thuộc phạm vi quản lý của Sở; đề xuất giải pháp cải tiến quy trình, phương thức, thời gian giải quyết TTHC trong bộ TTHC, đưa vào Trung tâm Hành chính công của tỉnh đảm bảo giải quyết nhanh gọn, đúng pháp luật và hiệu quả. Hiện số TTHC của Sở là 93 và 100% TTHC đã cơ bản được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đặc biệt, Sở đã tổ chức đối thoại định kỳ với doanh nghiệp, hội nghị triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính... Dự kiến đến hết năm, Sở giải quyết khoảng 4.800 thủ tục; cấp mới 10 giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 690 tỷ đồng; cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 7 dự án; cấp 12 giấy chứng nhận đầu tư dự án nước ngoài (FDI) 537,1 triệu USD và điều chỉnh 3 dự án đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, Sở cũng tích cực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ CB,CC,VC; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính.

Thông qua CCHC, Sở KH&ĐT đã góp phần hỗ trợ công tác giải quyết TTHC nhanh, chính xác và hiệu quả, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm tài chính cho người dân, doanh nghiệp. Cán bộ của Sở thường trực tại Trung tâm Hành chính công được đánh giá trong top 3 về tinh thần, thái độ phục vụ. Hoạt động của Sở góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh; chỉ số PAR-INDEX của Sở năm 2015 đứng vị trí số 2 trong nhóm tốt của các sở, ban, ngành. Sở đứng vị trí thứ nhất trong xếp hạng chỉ số chất lượng điều hành của các sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2015 theo điều tra độc lập của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI).

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.