Hiệu quả chương trình hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế

Những năm qua, Cục Thuế Quảng Ninh luôn quan tâm đẩy mạnh, đa dạng hóa, linh hoạt nhiều hình thức hỗ trợ người nộp thuế.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.