TP Cẩm Phả: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất

Thành phố đang nỗ lực thực hiện giải pháp hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, vừa đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra của năm.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.