Nhiều địa phương chưa chú trọng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung

Từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm, chú trọng tăng cường triển khai hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.