An toàn lao động ở Than Hà Lầm

Đảm bảo an toàn lao động luôn được Công ty CP Than Hà Lầm xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhất là trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.