Hội thảo đánh giá rủi ro môi trường và hiện trạng vùng bờ biển trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo giới thiệu mục tiêu của Hệ thống quản lý tổng hợp thông tin, đánh giá rủi ro môi trường và hiện trạng vùng bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.