Bảo vệ môi trường ở Cụm công nghiệp Nam Sơn còn nhiều bất cập

Năm 2019 được coi là năm đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Ba Chẽ, khi 5 nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp (CCN) Nam Sơn (xã Nam Sơn) đã bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.