Đánh giá sức tải môi trường biển để phát triển thủy sản bền vững

Việc đánh giá sức tải môi trường biển được cho là giải pháp cấp thiết và quan trọng, làm căn cứ xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng khu vực biển để NTTS, phù hợp với chủ trương phát triển bền vững của Quảng Ninh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.