Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ Tư, 25/11/2020, 08:30 [GMT+7]
.
.

Ngày 19/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, người lao động được hỗ trợ khi có đủ 3 điều kiện. Một là, thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 đến ngày 1/6/2020. Hai là, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Ba là, làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Quyết định này cũng quy định điều kiện vay vốn đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động bao gồm: Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân, Quyết định 32/2020/QĐ-TTg đã bãi bỏ quy định về việc hồ sơ đề nghị vay vốn phải gửi đến UBND cấp huyện thẩm định, lập danh sách, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách và gửi Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Theo đó, hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định 32/2020/QĐ-TTg thực hiện như sau: Người sử dụng lao động đáp ứng các điều kiện vay vốn nêu trên tự kê khai hồ sơ đề nghị vay theo mẫu biểu kèm theo Quyết định 32/2020/QĐ-TTg, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định. Chậm nhất ngày 5 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi hồ sơ vay đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) của người sử dụng lao động.

Khi nộp Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, người sử dụng lao động cung cấp bản gốc các giấy tờ sau để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu: Giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài). Cùng với đó là Giấy ủy quyền (nếu có) và văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021.

Quyết định 32/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 19/10/2020.

Hà Mi (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.