Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Thứ Tư, 28/10/2020, 08:13 [GMT+7]
.
.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 19/10/2020) "Quy định về hóa đơn, chứng từ". Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng trước ngày 1/7/2022.

Nghị định gồm 6 chương, 61 điều. Chương I (từ Điều 1 đến Điều 7) bao gồm những quy định chung về đối tượng áp dụng; nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ; hành vi bị cấm trong quản lý hóa đơn, chứng từ... Chương II (từ Điều 8 đến Điều 29) bao gồm những quy định đối với hóa đơn. Chương III (từ Điều 30 đến Điều 40) bao gồm những quy định đối với chứng từ. Chương IV (từ Điều 41 đến Điều 54) quy định về xây dựng, tra cứu thông tin hóa đơn, chứng từ. Chương V (từ Điều 55 đến Điều 58) quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. Chương VI (từ Điều 59 đến Điều 61) quy định về hiệu lực thi hành, xử lý chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.

Các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ", Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ", Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ" tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020, thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022, cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT, Phụ lục IA, ban hành kèm theo Nghị định này, cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP nêu trên.
 

Hà Mi (Cục Thuế)
 

.
.
.
.
.
.
.
.