Xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử

Thứ Tư, 12/08/2020, 09:21 [GMT+7]
.
.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng đáp ứng yêu cầu cung cấp việc xác nhận số thuế nộp ngân sách nhà nước (NSNN) điện tử theo quy định.

Theo đó, người nộp thuế (NNT) sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (www.thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-Van, lập Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN (theo mẫu số C1-10a/NS-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC), ký điện tử và gửi cho cơ quan Thuế.

Cụ thể: Lập, ký gửi mẫu C1-10a/NS-TĐT

Bước 1: NNT lập Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN mẫu C1-10a/NS-TĐT, Hệ thống kiểm tra các thông tin trên Giấy đề nghị xác nhận:
- Nếu thông tin trên giấy đề nghị xác nhận chưa đúng: Hệ thống hiển thị cảnh báo cho NNT ngay trên màn hình kê khai để NNT hoàn thiện thông tin trước khi ký điện tử và gửi cho Cơ quan thuế.
- Nếu thông tin trên Giấy đề nghị xác nhận đã đúng: Sau khi NNT hoàn thành lập đầy đủ thông tin, Hệ thông cập nhật trạng tháng giấy đề nghị là “Đã lập”

Bước 2: NNT ký gửi Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN mẫu số C1-10a/NS-TĐT. Hệ thống thực hiện kiểm tra cấu trúc, chữ ký số của NNT:
- Nếu thông tin không hợp lệ: Hệ thống hiển thị cảnh báo cho NNT.
- Nếu thông tin hợp lệ: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tạo Thông báo tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử theo mẫu số 01-1/TB-TĐT gửi cho NNT qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế trong thời hạn chậm nhất 15 phút kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của NNT để thông báo về việc tiếp nhận hoặc lý do không tiếp nhận đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN của NNT.

Cập nhật và lưu trữ thông tin mẫu C1-10a/NS-TĐT:

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN và hồ sơ, tài liệu kèm theo (nếu có) đã gửi thành công, Thông báo tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử (dành tiêng cho việc xác nhận số nộp NSNN) trong cơ sở dữ liệu của ngành Thuế. Đồng thời cập nhật trạng thái của Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN ngay sau khi NNT thực hiện ký điện tử và gửi hồ sơ đề nghị điện tử thành công.

Tiếp nhận kết quả xác nhận số thuế đã nộp NSNN của cơ quan thuế:

Sau khi tiếp nhận và xử lý đề nghị xác nhận của NNT, Cơ quan Thuế gửi thông báo xác nhận hoặc không xác nhận số thuế đã nộp NSNN (theo mẫu số C1-10b/NS-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC) cho NNT qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Thông tư số 84/2016/TT-BTC.

Thanh Mai (Cục Thuế tỉnh) 

.
.
.
.
.
.
.
.