Một số trường hợp cần xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký của người nộp thuế

Thứ Tư, 24/06/2020, 08:20 [GMT+7]
.
.

Nhằm tăng cường công tác xác minh của cơ quan thuế đối với người nộp thuế (NNT) có dấu hiệu cần xác minh còn hoạt động hay không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; đồng thời, để đảm bảo quyền lợi của NNT, ngăn chặn các hiện tượng lợi dụng chiếm đoạt tiền thuế, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn một số trường hợp cần xác minh tình trạng hoạt động của NNT tại địa chỉ đã đăng ký.

Cụ thể các trường hợp trong diện xác minh như sau: Một là, quá thời hạn NNT không nộp hồ sơ khai thuế. Hai là, NNT không nhận văn bản của cơ quan thuế gửi qua bưu điện (các văn bản của cơ quan thuế gửi cho NNT qua đường bưu điện nhưng bưu điện trả lại do không có người nhận hoặc do địa chỉ không tồn tại). Ba là, Cơ quan thuế nhận được thông tin bằng văn bản do các tổ chức, cá nhân cung cấp về việc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bốn là, NNT đã làm thủ tục chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi đi nhưng quá thời hạn theo quy định không đến làm thủ tục tại cơ quan thuế nơi đến theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC. Bộ phận đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi đến căn cứ hồ sơ chuyển địa điểm của cơ quan thuế chuyển đi và thời hạn quy định để lập Phiếu đề nghị giải quyết chuyển Bộ phận kiểm tra để thực hiện xác minh nếu NNT không làm thủ tục đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi đến.

Năm là, NNT không có thông tin phản hồi, không thực hiện các văn bản của cơ quan thuế. Sáu là, các trường hợp khác (nếu cần phải xác minh).

Cơ quan Thuế khuyến cáo NNT cần lưu ý, theo quy định của Luật doanh nghiệp, biển hiệu tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp theo các nội dung bắt buộc như: Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); Tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Địa chỉ, số điện thoại.

Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

Hà Mi (Cục Thuế Quảng Ninh)

.
.
.
.
.
.
.
.