Tăng cường trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ Năm, 19/03/2020, 15:30 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp tích cực. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp khó khăn thì trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp càng được Quảng Ninh chú trọng.

Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát biểu ý kiến trong cuộc họp thường kỳ tháng 3/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát biểu ý kiến trong cuộc họp thường kỳ tháng 3/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ước hết Quý I năm 2020, tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập trên địa bàn tỉnh ước đạt 420 đơn vị, số vốn doanh nghiệp đăng ký ước đạt 2.300 tỷ đồng, giảm 17,16% về số doanh nghiệp, giảm 38,1% về vốn. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 5,4 tỷ đồng. Lũy kế đến Quý I năm 2020 trên toàn tỉnh có 19.750 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, số vốn đăng ký là 186.600 tỷ đồng. Mặc dù không có doanh nghiệp giải thể do quyết định của tòa án hoặc đăng ký phá sản nhưng số doanh nghiệp giải thể tự nguyện là 180, tăng 69,1% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp qua thời kỳ khó khăn hoạt động trở lại 5.193 doanh nghiệp, giảm 12,2% so với cùng kỳ.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đã giảm thời gian thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng. Cụ thể, thời gian cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp rút ngắn còn 01 ngày làm việc, ít hơn 02 ngày so với trước khi có Nghị quyết 35/NQ-CP. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư tại Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư thời gian cấp không quá 10 ngày làm việc; đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thời gian cấp không quá 03 ngày làm việc; Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thấm quyền giải quyết của UBND tỉnh không quá 05 ngày (bao gồm thủ tục Quyết định chủ trương đẩu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Việc cấp phép xây dựng và giải quyết bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp cũng được tạo điều kiện với thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 45 ngày; thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đồng thời giảm số giờ giao dịch BHXH từ 49,5 giờ/năm xuống còn 45 giờ/nãm.

Về tiếp cận đất đai, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 quy định cụ thể thời gian đăng ký quyền sở  hữu, sử dụng tài sản còn 14 ngày; Thủ tục cấp Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu là 15 ngày (giảm 5 ngày so với trước khi có Nghị quyết 35/NQ-CP); Thời gian và thủ tục đăng ký thế chấp và xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 01 ngày (giảm 02 ngày so với trước khi có Nghị quyết 35/NQ-CP); Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đẩt vào Giấy chứng nhận đã cấp là 14 ngày (giảm 06 ngày so với trước khi có Nghị quyết 35/NQ-CP).
Để giảm thủ tục hải quan và thời gian thông quan hàng hóa, trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment); Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (HQ36a) với 42 thủ tục; Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS: 100% các Chi cục thực hiện khai báo thủ tục Hải quan điện tử, 100% tờ khai được hỗ trợ khai báo qua hệ thống thông quan điện tử; Hệ thống một cửa ASEAN đã được triến khai từ ngày 1/1/2018 với việc cung cấp c/o form D điện tử từ 4 nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Thời gian thông quan hàng hoá trung bình đối với hàng xuất khẩu là 21 giờ 34 phút, trung bình đổi với hàng nhập khẩu là 39 giờ 45 phút.

Lực lượng chức năng của tỉnh làm thủ tục XNK hàng hóa cho doanh nghiệp tại cầu phao tạm Km3+4.
Lực lượng chức năng của tỉnh làm thủ tục cho doanh nghiệp XNK qua cầu phao tạm Km3+4 trên sông Ka Long, TP Móng Cái.

Tương tự như thế tỉnh cũng rà soát cắt giảm TTHC về thuế như giảm thời gian xác định nghĩa vụ tài chính đối với các Thông báo nộp tiền lệ phí trước bạ, sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 5 ngày xuống còn 02 ngày; thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 99% (vượt 1% so với mục tiêu đề ra tại Chương trình hành động 3766/CTr-UBND); Nộp thuế điện tử đạt 95% (vượt 5% so với mục tiêu đề ra). Cơ quan thuế cũng nhận hồ sơ và trả kểt quả hoàn thuế GTGT bằng phương pháp điện tử; 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra; hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau là dưới 6 ngày; thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau dưới 40 ngày.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đang vận hành cổng thông tin Hành chính công tại địa chỉ http://hanhchinhcongquangninh.gov.vn, 100% thủ tục của các sở, ban, ngành và huyện thị xã, thành phố trong tỉnh được công khai và đăng ký trực tuyến mức độ 3 và 4.

Tron thời gian này, cùng với cả nước, Quảng Ninh đang nỗ lực thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020. Chính vì thế, các sở, ngành, địa phương của tỉnh tận dụng tối đa ưu thế phát triển của các ngành, lĩnh vực ít chịu tác động từ dịch bệnh và có khả năng phục hồi tốt hơn; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư... Tỉnh cũng đã đề nghị các ngân hàng đứng chân trên địa bàn tạo nguồn vay cho doanh nghiệp gặp khó khăn để đầu tư nhà xưởng, máy móc, vệ sinh công nghiệp trong và sau dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định, trong thời gian khó khăn, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp phải được quan tâm hàng đầu, đảm bảo thực chất hơn, chuyên nghiệp hơn; phải hạn chế công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu các địa phương, sở, ngành trong thời điểm này phải nâng cao trách nhiệm trong việc nắm bắt thông tin, đề xuất các giải pháp ngắn hạn, trung hạn, tập trung giải quyết ngay các đề nghị của doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung các giải pháp để nâng cao minh bạch về dữ liệu đất đai; đấu thầu qua mạng; chi phí không chính thức; minh bạch quy hoạch, quy trình, thủ tục; cắt giảm thủ tục còn rườm rà; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tối thiểu đạt 30% tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường; tiếp cận vốn…

Để hoạt động hỗ trợ đi vào thực chất, việc tương tác với các doanh nghiệp cũng đảm bảo thường xuyên hơn và phải ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tương tác doanh nghiệp, qua đó sẽ giải quyết hiệu quả hơn các yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương phải nâng cao đạo đức công vụ; tuân thủ đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Bảo Bình


 

.
.
.
.
.
.
.
.