Quyết tâm thực hiện thành công chủ đề công tác năm 2020

Thứ Năm, 16/01/2020, 10:54 [GMT+7]
.
.

Năm 2020, BCH Đảng bộ huyện Hải Hà thống nhất lựa chọn chủ đề công tác là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cấp đô thị và huyện đạt chuẩn nông thôn mới”. Với quyết tâm cao thực hiện thành công nhiệm vụ, huyện đã chủ động đề ra nhiều giải pháp cụ thể, trên mọi mặt công tác, lĩnh vực.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà) ngay lập tức hoạt động ổn định, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân sau ngày sáp nhập.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà) ngay lập tức hoạt động ổn định sau ngày sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Việc chú trọng rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không phải là nhiệm vụ mới, mà đã được huyện Hải Hà tập trung thực hiện suốt những năm qua. Nổi bật là loạt các giải pháp, kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, sắp xếp lại tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan, đơn vị trên địa bàn... được chú trọng thực hiện với quyết tâm cao. Điển hình như hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra; chuyển chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy; chuyển chức năng quản lý tài chính, tài sản về Văn phòng Huyện ủy; tách bộ phận sự nghiệp của Phòng Văn hoá - Thông tin hợp nhất với Đài Truyền thanh - Truyền hình để thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hoá...

Đây là những hành động cụ thể, thiết thực của huyện Hải Hà nhằm tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 1884-QĐ/TU ngày 28/2/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế của Đảng bộ huyện Hải Hà”. Đồng thời, thiết thực triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Công nhân công ty TNHH Bách Thảo Trung Hiếu (xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà) chăm sóc cây dược liệu - mô hình sản xuất tập trung có diện tích trên 52ha.
Công nhân Công ty TNHH Bách Thảo Trung Hiếu (xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà) chăm sóc cây dược liệu - mô hình sản xuất tập trung có diện tích trên 52ha.

Năm 2020, với nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, huyện Hải Hà đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như: Ổn định công tác tổ chức sau sáp nhập địa giới hành chính các xã, thôn, bản khu phố; tăng cường công tác phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm; làm tốt công tác tiếp nhận thông tin và xử lý khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng công vụ nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp... Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy để tạo sự đồng thuận xã hội, giám sát và phản biện hiệu quả.

Những năm qua, Hải Hà cũng đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và Đề án 196. Đến nay, bình quân 10/10 xã đạt 18,5/20 tiêu chí và 50,4/53 nội dung về xây dựng nông thôn mới, trong đó 9 xã hoàn thành mục tiêu chương trình nông thôn mới, phần lớn các thôn, xã vùng khó của huyện đều đã cơ bản đủ điều kiện ra khỏi diện đặc biệt khó khăn... Đây là những điều kiện thuận lợi để huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Với quyết tâm cao thực hiện mục tiêu này, huyện đề ra các giải pháp đồng bộ trong năm nay, gồm: Ưu tiên tập trung nguồn lực cho các xã Quảng Đức, Quảng Sơn, Đường Hoa hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí còn thiếu; các xã Quảng Thành, Quảng Chính tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đầu tư phát triển hạ tầng cho các khu dân cư kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ triển khai các vùng sản xuất tập trung, các mô hình phát triển sản xuất về cây có múi, nuôi trồng thủy sản, nuôi lợn thương phẩm gắn với ứng dụng công nghệ cao... Trong quá trình thực hiện không chỉ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà cần luôn xác định người dân là chủ thể của chương trình; mục tiêu cuối cùng chính là từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để đảm bảo kinh tế tăng trưởng bền vững, huyện Hải Hà tiếp tục bám sát định hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ngành thương mại, dịch vụ, du lịch. Đặc biệt là triển khai sáng tạo, hiệu quả “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp, đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư trên địa bàn.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.