Quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế và miễn thuế TNCN

Thứ Tư, 18/12/2019, 08:14 [GMT+7]
.
.

Ngày 13/6/2019 Quốc hội đã thông qua Luật số 38/2019/QH14 về quản lý thuế. Trong đó có nhiều điểm mới quan trọng, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thuế. Một trong những điểm mới nổi bật trong công tác quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, đó là về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và miễn thuế TNCN đối với cá nhân có số thuế sau quyết toán dưới 50.000 đồng.

Cụ thể, về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Theo quy định hiện hành thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân trùng với thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp, do đó, cơ quan thuế thường chưa có đủ cơ sở dữ liệu của tổ chức chi trả để tra cứu khi xử lý hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân, đặc biệt là các hồ sơ hoàn thuế. Do đó Luật mới đã quy định thời hạn quyết toán của cá nhân chậm hơn 1 tháng so với thời hạn quyết toán thuế TNCN của doanh nghiệp.

Về miễn thuế TNCN, tại điểm b, khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định miễn thuế đối với cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống.

Theo quy định, trước đây cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán dù là rất nhỏ cũng phải có trách nhiệm thực hiện quyết toán với cơ quan thuế. Đồng thời đối với cơ quan thuế cũng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định mà không phân biệt mức thuế lớn hay mức thuế nhỏ. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, giảm áp lực cho cơ quan thuế trong việc xử lý hồ sơ quyết toán thuế TNCN mà không ảnh hưởng đến số thu ngân sách thì tại Luật mới đã quy định trường hợp có số thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thì không bắt buộc phải quyết toán thuế.

Hà Mi (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.