Hiệu quả từ giao rừng, thuê rừng

Thứ Bảy, 16/03/2019, 12:47 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Đề án giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Hải Hà giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 5207-UBND, ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh, huyện Hải Hà đã tích cực phối hợp với đơn vị chức năng triển khai có hiệu quả.

Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hà đã trồng mới hơn 12.000 ha rừng sản xuất. (Trong ảnh: Người dân xã Quảng Đức khai thác rừng trồng)
Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn, huyện Hải Hà đã trồng mới hơn 12.000ha rừng sản xuất. (Trong ảnh: Người dân xã Quảng Đức khai thác rừng trồng)

Xác định lâm nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của địa phương, huyện Hải Hà đặc biệt quan tâm triển khai công tác giao đất lâm nghiệp cho nhân dân phát triển kinh tế rừng. Từ năm 1993 đến nay, huyện Hải Hà đã thực hiện giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện với tổng diện tích trên 19.000ha. Trong đó: Giao đất, cho thuê đất của 9 tổ chức, doanh nghiệp với diện tích gần 9.500ha. Giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 2.246 hộ với diện tích trên 9.500ha. Thông qua chính sách giao đất, giao rừng, người dân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn tự bỏ vốn trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Từ các nguồn vốn khác nhau, các doanh nghiệp và người dân đã trồng mới được 12.035,24ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng của huyện lên 61%.

Sau khi thực hiện rà soát 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) theo kết quả rà soát 3 loại rừng của UBND tỉnh, huyện Hải Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Hải Hà giai đoạn 2018-2020. Theo đó, Hải Hà thực hiện giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất tại 5 xã: Quảng Đức, Quảng Sơn, Quảng Thành, Quảng Long, Đường Hoa với tổng diện tích đất có rừng 2.829,09ha. Trong đó, diện tích giao cho các hộ gia đình 1.671,54ha rừng trồng; diện tích giao cho cộng đồng dân cư 559,78ha rừng tự nhiên; diện tích cho thuê 597,77ha với mục đích nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế đất rừng của địa phương, tạo động lực khuyến khích nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, phát triển kinh tế từ nghề rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ rừng thuộc mọi thành phần kinh tế để tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

Huyện Hải Hà tiến hành rà soát, triển khai thực hiện Đề án giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện.
Các đơn vị chức năng huyện Hải Hà tiến hành rà soát, triển khai thực hiện Đề án giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện.

Ông Lương Quốc Thái, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Hà cho biết: Triển khai thực hiện đề án, huyện Hải Hà đã thuê đơn vị tư vấn là Công ty CP Đầu tư và Phát triển lâm nghiệp Quảng Ninh để xây dựng đề án tổng thể làm cơ sở xây dựng phương án cụ thể đối với từng xã; thành lập ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cho thuê rừng do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Ban chỉ đạo giao các xã phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai việc giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn, bản theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT. Việc giao đất, giao rừng của các địa phương đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng. Theo đó, các xã đã tổ chức họp dân, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản thực hiện các thủ tục cần thiết để giao đất, giao rừng; các quy định về sản xuất kinh doanh, bảo vệ rừng.

5 địa phương thực hiện giao rừng, thuê rừng theo đề án đã thực hiện rà soát cụ thể các hộ gia đình thuộc đối tượng được giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng đến thời điểm 31/12/2015. Qua rà soát, trên địa bàn 5 xã thực hiện đề án thì diện tích giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất cho các hộ dân, cộng đồng và doanh nghiệp tại các xã đã được xác định cụ thể: Quảng Đức hơn 1.600ha, Quảng Sơn hơn 775ha, Quảng Thành hơn 867ha, Quảng Long 40ha, Đường Hoa 20ha.

Đến nay, các xã đã lập phương án giao rừng, cho thuê rừng; tổ chức phổ biến kế hoạch triển khai đến người dân; phối hợp với đơn vị tư vấn thống nhất phạm vi, ranh giới khu vực tiến hành giao rừng và đất lâm nghiệp và lập hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng. Phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành việc giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn xã Quảng Đức với diện tích 1.617,58ha; năm 2020 hoàn thành giao rừng, cho thuê rừng theo đề án tại xã Quảng Thành với diện tích 867,26ha. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp cho từng xã và trong toàn huyện, cơ bản giao, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trong toàn huyện.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.