Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 29/01/2019, 15:40 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 609/UBND-NLN3 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

m
Lực lượng kiểm lâm TP Móng Cái tuần tra, kiểm soát rừng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương phải nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên để có các biện pháp, giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về lâm nghiệp. Định hướng và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng tài nguyên rừng. Triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp (có hiệu lực từ 01/01/2019); Nghị quyết số 117/NQ-HĐND (ngày 13/7/2018) của HĐND tỉnh thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương công bố quy hoạch đến cấp xã, thôn, khu, bản; tổ chức cắm mốc và xác định ranh giới các khu rừng, đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; bàn giao cho chủ rừng về diện tích, hiện trạng, ranh giới quy hoạch từng loại rừng để quản lý đảm bảo theo đúng quy định; đề xuất phương án để thực hiện chuyển đổi từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ, đặc dụng; đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng để sớm hoàn thành đề án giao đất, giao rừng, tạo động lực, khuyến khích các thành phần kinh tể tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW (ngày 12/01/2017) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản triển khai, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&PTNT, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Tổng cục Lâm nghiệp. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về cháy rừng, phá rừng hoặc mất rừng do hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng gây ra thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp trên địa bàn; phối hợp có hiệu quả với Sở NN&PTNT thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chủ dự án, công trình liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nghiêm túc thực hiện theo quy định hiện hành và Chỉ thị số 02/CT-TTg (ngày 24/01/2014) về tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác. Từ ngày 01/01/2019, thực hiện theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Đối với các chủ đầu tư được giao trồng rừng thay thế phải đảm bảo chất lượng rừng trồng, đủ diện tích, ưu tiên tập trung trồng rừng phòng hộ, đặc dụng đảm bảo theo quy định. Các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng thực hiện nghiêm túc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND (ngày 31/12/2014) và Quyết định số 3523/QĐ-UBND (ngày 26/10/2016) của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 3322/QĐ- UBND (ngày 31/12 /2014) của UBND tỉnh. 
 

Vũ Đức

.
.
.
.
.
.
.
.