Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII

Phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ Tư, 11/07/2018, 16:34 [GMT+7]
.
.

Để thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018), tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII thảo luận và sự kiến thông qua Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh.

Theo dự thảo Nghị quyết, việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh tuân thủ nguyên tắc chỉ phân cấp đối với những nội dung mà Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định HĐND tỉnh phải quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. Đối với những nội dung còn lại thực hiện theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn Luật.

Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. (Cán bộ Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn công dân sử dụng máy lấy số tự động)
Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân sử dụng máy lấy số tự động.

Việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công phải phù hợp với phân cấp về quản lý KT-XH, về tổ chức bộ máy nhà nước, đảm bảo thống nhất trong quản lý nhà nước về KT-XH với nguồn lực phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KT-XH của các ngành, địa phương. Đồng thời, phải gắn kết và phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, quản lý tập trung, chặt chẽ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và tài sản có giá trị lớn (từ 500 triệu đồng trở lên/1đơn vị tài sản) theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Cùng với đó, việc phân cấp quản lý tài sản công phải phù hợp với trình độ và năng lực quản lý của mỗi cấp, mỗi ngành và đơn vị được giao trực tiếp sử dụng tài sản công để đảm bảo hiệu quả quản lý và sử dụng đúng mục đích tài sản công, góp phần chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo dự thảo, Nghị quyết này quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua, bán, thuê, thu hồi, thanh lý, điều chuyển, tiêu hủy, tài sản bị mất bị hủy hoại và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước. Đối tượng áp dụng: Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh. Cụ thể như quy định Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền quyết định mua sắm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở công vụ sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND tỉnh; có thẩm quyền mua sắm xe ô tô (theo quy định của Chính phủ về xe công); mua sắm tài sản khác đối với các cơ quan cấp tỉnh...

 Kiểm tra
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (bên trái) cùng các ngành chức năng tỉnh và UBND TP Hạ Long, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư tại phường Tuần Châu (TP Hạ Long).

Việc ban hành Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh sẽ tạo cơ sở vững chắc để các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tại địa bàn tỉnh.

Tuấn Hương

.
.
.
.
.
.
.
.