Tăng cường thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 18/05/2018, 07:57 [GMT+7]
.
.

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3260/UBND-NLN1 về việc tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu phải liên tục, lâu dài; các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng tiêu chí và hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu; bám sát bộ tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo, thực hiện, xét công nhận mức đạt chuẩn phù hợp với điều kiện thực tiễn và phát huy lợi thế của địa phương. Đồng thời việc triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, nhất thiết phải lấy vai trò của cộng đồng dân cư là chính, phải để cộng đồng dân cư tự bàn bạc, thống nhất lựa chọn lĩnh vực phù hợp…

a
Tăng cường thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn địa phương, cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công tại Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 16/3/2017; thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 8/8/2017 về triển khai tuyên truyền chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020; các cơ quan truyền thông của tỉnh chủ động phối hợp với Ban Xây dựng NTM xây dựng các chương trình tuyên truyền chuyên đề về xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu, xây dựng chuyên mục đối thoại hoặc tọa đàm về các chương trình, chính sách và nội dung chuyên đề liên quan đến tiêu chí trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu…

UBND tỉnh đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo các cấp hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức cho người dân tích cực tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.