Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Thứ Sáu, 25/05/2018, 07:50 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3425/UBND-NLN2 về tăng cường thực hiện các biện pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao và ủy quyền cho Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cấp chính quyền cơ sở, chủ rừng và vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các nội dung yêu cầu của Bộ NN và PTNT tại Công điện số 3542/CĐ-BNN-TCLN về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật; cùng các văn bản chỉ đạo của tỉnh về quản lý, bảo vệ rừng.

a
Tăng cường thực hiện các biện pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền từ cơ sở cấp huyện về quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động phối hợp với Sở NN và PTNT để được hướng dẫn về công tác kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền các chủ rừng và vận động nhân dân thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng theo đúng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các quy định của pháp luật có liên quan, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên; chủ động xử lý trách nhiệm của các đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng theo thẩm quyền, báo cáo về Sở NN và PTNT để tổng hợp báo cáo Bộ NN và PTNT và UBND tỉnh theo quy định.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.