Tập trung thực hiện 10 chỉ số ở thứ hạng rất tốt, tốt, khá

Thứ Ba, 14/11/2017, 14:30 [GMT+7]
.
.

Đây là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai ngay, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 13/11/2017).

a
Mô hình nuôi vịt trời thương phẩm của HTX Thương mại sản xuất kinh doanh Thắng Lợi (thôn 11, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 2614 (ngày 24/2/2017) của UBND tỉnh đã đề ra: 7 chỉ số ở thứ hạng rất tốt (chi phí không chính thức, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian); 2 chỉ số ở thứ hạng tốt (cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý); 1 chỉ số ở thứ hạng khá (tiếp cận đất đai) và được cụ thể hóa thành 111 mục tiêu cụ thể giao cho 8 cơ quan đầu mối và 32 cơ quan chủ trì từng chỉ số thành phần đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, thời gian quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh...

Vân Anh

 

.
.
.
.
.
.
.
.