Đến năm 2020, Quảng Ninh phấn đấu mỗi năm có 50 HTX thành lập mới

Thứ Sáu, 08/09/2017, 13:50 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc phát triển hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển HTX để phát huy hơn nữa vai trò của HTX trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tác động trực tiếp vào sản xuất, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo; đồng thời tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về HTX, thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, từ đó ngày càng có nhiều mô hình HTX mới hình thành.

Cũng theo kế hoạch, đến năm 2020, Quảng Ninh phấn đấu tăng lên 542 HTX và mỗi năm có khoảng 50 HTX thành lập mới; hình thành liên hiệp HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012; giá trị sản xuất trong khu vực HTX tăng từ 5-6%/năm; tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo trình độ đại học đạt khoảng 20% và trình độ trung cấp đạt khoảng 70%; thu nhập bình quân của người lao động, thành viên HTX tăng 1,2-1,5 lần so với năm 2016.

Để thực hiện được mục tiêu trên, kế hoạch cũng xây dựng một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển HTX, trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển HTX; triển khai chương trình hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai hỗ trợ HTX theo Quyết định số 899/2017/QĐ-UBND ngày 29-3-2017 của UBND tỉnh về việc quy định điều kiện áp dụng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 7-12-2016 của HĐND tỉnh.

Cùng với đó, kế hoạch cũng nêu rõ xây dựng và triển khai các mô hình HTX kiểu mới, HTX điển hình tiên tiến; xây dựng, phát triển các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với HTX và nông dân sản xuất theo chuỗi gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế gắn với chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.