Tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển

Móng Cái: Nhìn lại công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Thứ Hai, 09/01/2017, 12:16 [GMT+7]
.
.

Năm 2016, TP Móng Cái đã tập trung cao cho đầu tư phát triển. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển của thành phố đầu năm là 245,707 tỷ đồng, thế nhưng đến cuối năm thực hiện tăng lên 518,834 tỷ đồng. Đây là tiền đề để thành phố tiếp tục thực hiện tốt lĩnh vực này trong năm 2017.

Tuyến đê biển Hải Xuân được đầu tư gần 24 tỷ đồng đã hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp giai đoạn II vào cuối tháng 12-2016.
Tuyến đê biển Hải Xuân được đầu tư gần 24 tỷ đồng đã hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp giai đoạn II vào cuối tháng 12-2016.

2016 là năm đầu tiên của kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 của TP Móng Cái. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn, điều hành những dự án, công trình XDCB. Kế hoạch đầu tư được giao sớm, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động triển khai thực hiện. Đồng thời, phân bổ hợp lý vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn công trình hoàn thành, chuyển tiếp, khắc phục đầu tư dàn trải. Thành phố chỉ đạo UBND các xã thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự toán các dự án phát triển sản xuất và hạ tầng; triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch vốn đã được phân bổ. Thành phố đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, chỉ khởi công xây dựng mới các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý bằng văn bản. Theo đó, thành phố đã có 3 văn bản đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho triển khai khởi công mới 28 dự án, công trình.

Cùng với đó, thành phố tổ chức giao ban xây dựng cơ bản hàng tháng, hàng quý để đánh giá, kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn để đôn đốc, chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án. Thành phố cũng tập trung chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dự án tăng cường đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, nguyên vật liệu, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công. Ngoài các nguồn vốn trong kế hoạch năm, TP Móng Cái đã linh hoạt, chủ động trong việc huy động các nguồn vốn để thanh toán nợ đọng XDCB, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Theo đó, TP Móng Cái đã bổ sung tăng thêm 78,295 tỷ đồng kế hoạch, bằng 56,3% kế hoạch đầu năm.

Đồng thời, TP Móng Cái cũng tập trung đẩy mạnh triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đối với một số dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với 2 quy hoạch chiến lược đã được phê duyệt và công bố. Đặc biệt, trong năm, thành phố đã khởi công các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các tiêu chí thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường chuẩn quốc gia như: Trường THCS Hải Hoà, Tiểu học Quảng Nghĩa, THCS Hải Tiến, Mầm non Hải Xuân giai đoạn 2, Mầm non Hải Tiến giai đoạn 2, cầu treo Quảng Nghĩa; một số dự án trọng điểm như mở rộng, nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; cải tạo nâng cấp đường xuyên đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực... Qua đó, năm 2016, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển của TP Móng Cái từ đầu năm là 245,707 tỷ đồng và đến cuối năm thực hiện là 518,834 tỷ đồng, phân bổ cho 139 công trình, mô hình, hạng mục đầu tư, không có nợ XDCB phát sinh trong năm và thành phố đã điều hoà, cân đối bổ sung kế hoạch để thanh toán, do đó cơ bản giải quyết xong nợ đọng XDCB.

Ông Đỗ Xuân Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết: Năm 2017, dự kiến cân đối các nguồn vốn thành phố đầu tư là 289,562 tỷ đồng, phân bổ cho 51 công trình, hạng mục, bao gồm 12 công trình chuyển tiếp, 20 công trình khởi công mới, 8 nội dung khác, tăng 35,8% so với kế hoạch năm 2016, bằng 39,99% tổng chi ngân sách thành phố. Để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư XDCB, thành phố sẽ tuân thủ các nguyên tắc, kế hoạch đầu tư phát triển để chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả. Thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, hạn chế thấp nhất việc phát sinh vốn làm tăng áp lực cho ngân sách; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiêu cực trong lĩnh vực đầu tư XDCB.

Trung Thành

.
.
.
.
.
.
.
.