Hướng dẫn mới về quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Thứ Tư, 19/10/2016, 11:40 [GMT+7]
.
.

Ngày 28-6-2016, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Theo đó, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được hình thành từ hai nguồn: Nguồn thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế và Nguồn điều chuyển từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong nội bộ tổng công ty, giữa công ty mẹ với các công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên. Đối với nguồn trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Doanh nghiệp tự quyết định mức trích quỹ nhưng tối đa không quá 10% thu nhập chịu thuế; riêng đối với doanh nghiệp nhà nước thì tỷ lệ trích từ 3% đến 10% căn cứ vào khả năng và nhu cầu sử dụng nguồn vốn cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Việc điều chuyển Quỹ chỉ áp dụng đối với các công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên mà công ty mẹ sở hữu 100% vốn, không áp dụng đối với các trường hợp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài điều chuyển cho công ty mẹ ở nước ngoài và Công ty mẹ ở Việt Nam điều chuyển cho công ty con ở nước ngoài.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được sử dụng cho các hoạt động sau: Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và của doanh nghiệp; Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ; Hoạt động quản lý Quỹ.

Doanh nghiệp không được sử dụng nguồn vốn của Quỹ để đầu tư cho các hoạt động khác không gắn với việc phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp hoặc chi trùng lắp cho các hạng mục kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tài trợ bởi các nguồn vốn khác. Các khoản chi từ Quỹ phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định và không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Đối với tài sản cố định hình thành từ quỹ, doanh nghiệp phải lập hồ sơ tài sản cố định để theo dõi quản lý theo quy định và không phải trích khấu hao tài sản cố định.

Thông tư cũng hướng dẫn xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng mục đích, trong đó có quy định:

Trong  thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, tổng số tiền đã sử dụng của Quỹ không hết 70% số quỹ đã trích lập hoặc trong thời gian trích lập mà sử dụng quỹ không đúng mục đích, thì doanh nghiệp phải nộp NSNN phần thuế TNDN tính trên số quỹ còn lại hoặc phần quỹ sử dụng không đúng, đồng thời phải nộp cả phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN phải nộp đó. Doanh nghiệp không được tính trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Hàng năm doanh nghiệp phải lập báo cáo trích lập điều chuyển và sử dụng Quỹ và gửi đến cho cơ quan thuế, sở khoa học và công nghệ, Sở Tài chính. Thời hạn nộp báo cáo cùng thời điểm nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm của doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2016 và áp dụng cho việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016.

Bích Diệp - Thu Huyền (Cục thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.