Điểm sáng Sở KH&CN

Thứ Ba, 17/04/2018, 17:14 [GMT+7]
.
.

Năm 2017, Sở KH&CN đứng thứ 3 trong tỉnh về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) thuộc các sở, ban, ngành. Để đạt được kết quả này, tập thể lãnh đạo Sở đã chỉ đạo sát sao, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời, cụ thể, sát thực tế công việc.

Sở xác định lấy kết quả thực hiện CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng trong thi đua giữa các phòng, đơn vị và giữa cán bộ CC,VC, người lao động. Đến nay, 100% văn bản đi đều được sử dụng dưới dạng điện tử và ứng dụng chữ ký số. 100% cán bộ CC,VC, người lao động thường xuyên sử dụng hòm thư công vụ để trao đổi thông tin, tài liệu, văn bản trong giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh, Sở đã phối hợp với các thành viên hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại một số sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí đánh giá, chấm điểm việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính.

Cán bộ Sở KH&CN hướng dẫn và giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (1)
Cán bộ Sở KH&CN hướng dẫn và giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Điều đáng ghi nhận là ngay từ đầu năm 2017, Sở tập trung chấn chỉnh công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng, kỷ cương hành chính công vụ. Đơn vị đã thành lập tổ giám sát và thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất về tác phong, nền nếp làm việc của đội ngũ CC,VC, nhất là đội ngũ liên quan đến công tác tiếp, giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Sở cũng bố trí CB,CC có đủ năng lực giải quyết TTHC và trả lời doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Song song với đó, các TTHC cũng được rà soát, đơn giản hóa. Hiện Sở tiếp tục triển khai cung cấp 100% TTHC qua dịch vụ công mức độ 3, 4; tất cả các TTHC được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đều được công khai, niêm yết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trên Cổng thông tin thành phần của Sở, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận tiện tra cứu, liên hệ. Đến nay, số lượng hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng tăng.

Trong kế hoạch CCHC năm 2018, Sở đã xác định rõ: "Công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị và người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Để thực hiện tốt công tác CCHC, Sở tiếp tục quan tâm, mở các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn công tác CCHC cho đội ngũ CB,CC, qua đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Thu Hương (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.