Phát huy truyền thống đoàn kết, huy động các nguồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Thứ Tư, 14/10/2015, 17:47 [GMT+7]
.
.

Sau 3 ngày làm việc (từ 12 đến 14/10/2015) khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau lễ bế mạc, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh về kết quả Đại hội cũng như những việc cần làm ngay sau Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với đại biểu dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với đại biểu dự Đại hội.

+ PV: Trước hết xin chúc mừng Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và cá nhân đồng chí được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đánh giá của đồng chí  thành công lớn nhất của Đại hội lần này là gì?

- Đ/c Nguyễn Văn Đọc: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp. Thành công Đại hội là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh; là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo Cương lĩnh chính trị và đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của tỉnh Quảng Ninh.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương từ quá trình chuẩn bị đến Đại hội; cảm ơn sự đoàn kết, tin tưởng, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh.

Có thể khẳng định sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh là nhờ chúng ta đã quán triệt thực hiện rất tốt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị từ Đại hội cấp cơ sở, trên cơ sở đến Đại hội Đảng bộ tỉnh và gắn với triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện tinh giản biên chế”. Sự đổi mới, chuẩn bị chu đáo các văn kiện; dành nhiều thời gian cho thảo luận nên Đại hội đã diễn ra dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thực sự trở thành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 21 đồng chí đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh mang tiếng nói tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thành công lớn nhất của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện, báo cáo, nghị quyết cũng như nhân sự của đại hội, nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2015-2020. Sự thống nhất đó là điều kiện tiên quyết tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết. Qua đây góp phần tạo động lực to lớn để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục vươn lên phát triển hơn nữa trong những năm tới, thực sự khẳng định vị trí, vai trò là một trong những cực tăng trưởng kinh tế các tỉnh phía Bắc của đất nước.

+ PV: Thưa đồng chí, từ đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức và được trung ương ghi nhận, đánh giá cao, được cán bộ, đảng viên, nhân dân rất tin tưởng. Vậy Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này chúng ta đã phát huy những kết quả đạt được như thế nào?

- Đ/c Nguyễn Văn Đọc: Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020, được tổ chức đúng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, 70 năm xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đây cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tích cực sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng khang trang, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ.

Đại hội
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp.

Những kết quả đó tạo tiền đề, động lực quan trọng để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục vươn lên phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và mở rộng hội nhập quốc tế, các lĩnh vực kinh tế- xã hội, chất lượng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế, yếu kém cần phải tập trung khắc phục.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, chúng ta đã tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ lớn.

Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2010-2015; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ hai, trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ ba, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ tư, lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổ công tác cùng các ban Đảng và Văn phòng Trung ương, công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, giới trí thức, văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, quy định của Đảng về công tác cán bộ và bám sát yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, với thái độ thẳng thắn, nghiêm túc, nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém; phân tích, đánh giá đúng những khó khăn, thách thức, bối cảnh, tình hình, Đại hội đã khẳng định những thành tựu to lớn, toàn diện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng cùng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; từ đó khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, “kỷ luật và đồng tâm”; cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân chung sức, đồng lòng, sáng tạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu “phấn đấu xây dựng Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020”.

+ PV: Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị toàn Đảng bộ phải tập trung, quyết liệt triển khai ngay những nội dung mà nghị quyết Đại hội đã đề ra. Vậy những việc cần làm ngay sau Đại hội là gì, thưa đồng chí?

- Đ/c Nguyễn Văn Đọc:  Trong phiên khai mạc, Đại hội rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đã ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm, đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, yếu kém cần khắc phục và phương hướng để toàn Đảng bộ phấn đấu nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc phát biểu bế mạc Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc phát biểu bế mạc Đại hội.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ tiến hành xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới, rà soát bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách tập trung phát triển kinh tế. Triển khai các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, bằng các đề án, nghị quyết chuyên đề, trước mắt các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 ngay năm đầu nhiệm kỳ và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Lan Hương (thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.