Triển khai các giải pháp giảm số người tại các trụ sở cơ quan Nhà nước

Thứ Ba, 31/03/2020, 11:58 [GMT+7]
.
.

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2042/UBND-DL1 về việc triển khai các giải pháp giảm số người tại các trụ sở cơ quan Nhà nước

Theo đó, triển khai ý kiên chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo Kết luận số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30/3/2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải pháp giảm số người tại các trụ sở cơ quan Nhà nước như sau:

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quổc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị tại các trụ sở liên cơ quan số 2,3,4 của tỉnh thực hiện giảm ít nhất 50% số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến làm việc hàng ngày tại cơ quan (trừ sở Y tế và các trường hợp đặc biệt khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định). Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện làm việc trực tuyến tại nhà theo nguyên tắc phải hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; thường xuyên giữ liên lạc để xử lý công việc kịp thời và có mặt triển khai nhiệm vụ khi được yêu cầu. Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị khác căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, chủ động chỉ đạo, sắp xếp nhân lực, công việc phù hợp với yêu cầu của công tác phòng chống dịch.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị xử lý công việc qua Hệ thống chính quyền điện tử, hệ thống cổng dịch vụ công; sử dụng chữ ký số trong phê duyệt và phát hành văn bản; chuyển tất cả các cuộc họp do cơ quan, đơn vị chủ trì sang hình thức họp trực tuyến.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì: Lựa chọn giải pháp họp trực tuyến đảm bảo ổn định, hiệu quả, trực quan để hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc cài đặt, tạo tài khoản và triển khai họp trực tuyến.

Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng: cổng dịch vụ công, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thư điện tử công vụ để đảm bảo duy trì, vận hành ổn định phục vụ chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng.

Xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn thông tin mạng, không để xảy ra sự cố lộ, lọt thông tin.

Phân công, bố trí cán bộ thường trực để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong việc kết nối, khắc phục các sự cố phát sinh trong quá trình họp trực tuyến; giải quyết công việc trên môi trường mạng.

Các nội dung khác thực hiện theo mục 2 và mục 3, Công văn số 2018/UBND-DL1 ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh.

.
.
.
.
.
.
.
.