Hội thi người thuyết minh hay nhất về Quảng Yên

Thứ Tư, 14/10/2020, 16:16 [GMT+7]
.
.

Ngoài việc tuyển chọn những hướng dẫn viên, thuyết minh viên và đại sứ du lịch của TX Quảng Yên, Hội thi người thuyết minh hay nhất về Quảng Yên còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, bảo vệ thiên nhiên, môi trường gắn với phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ, góp phần xây dựng thị xã Quảng Yên văn minh, hiện đại.

.
.
.
.
.
.
.
.