Doanh nghiệp Quảng Ninh: Đổi mới để phát triển

Thứ Ba, 01/12/2020, 12:25 [GMT+7]
.
.

Sự cạnh tranh của thị trường cũng như sự thay đổi nhanh chóng về khoa học - công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự thích ứng, đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh, đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

.
.
.
.
.
.
.
.