Khi Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương

Bài 3: Hoàn thiện "gốc của công việc"

Thứ Sáu, 23/10/2020, 22:39 [GMT+7]
.
.

Đánh giá cán bộ bằng năng lực, trình độ, phẩm chất; đặt cán bộ đúng vị trí; tạo môi trường, cơ hội để cán bộ rèn luyện... chính là những yếu tố căn cốt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ, hoàn thiện “gốc của công việc”. Thực tiễn của Quảng Ninh sau gần 35 năm đổi mới, đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, công tác cán bộ đã được tỉnh chú trọng toàn diện. Trong đó, việc giao trọng trách cho cán bộ không phải là người địa phương đảm nhận cương vị là bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã đã được thực hiện theo lộ trình bài bản, có đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể. Hiện Quảng Ninh đã có 100% bí thư cấp ủy cấp huyện và 85% bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương, hoàn thành trước 5 năm so với quy định của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trò chuyện với các đại biểu dự đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trò chuyện với các đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Cô Tô, nhiệm kỳ 2020-2025, tháng 7/2020.

Lựa chọn đúng người, đúng việc, đúng thời điểm

Chủ trương Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ rất sớm. Cụ thể, ngay sau khi có Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị “về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

Ngày 27/4/2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/TU thực hiện đợt luân chuyển lớn, với tổng số 16 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về làm cán bộ chủ chốt các xã miền núi, hải đảo khó khăn thuộc 11 địa phương trong tỉnh,trong đó có nhiều đồng chí giữ chức vụ Bí thư cấp ủy.

Thời điểm sau đó, trải qua các nhiệm kỳ Đại hội, việc điều động, luân chuyển cán bộ đã được tỉnh thực hiện theo lộ trình bàn bản, không nóng vội, chủ quan, chạy theo thành tích, làm đến đâu chắc đến đấy. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ gắn với chủ trương người đứng đầu cấp ủy không phải là người địa phương. Nhất là từ khi có Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tỉnh Quảng Ninh đã đưa công tác này trở thành nền nếp thường xuyên trong công tác cán bộ. Trong đó, coi trọng luân chuyển cán bộ trẻ, có triển vọng; kiên quyết không luân chuyển đối với cán bộ có khuyết điểm, hạn chế về năng lực, uy tín.

Theo đó, trong nhiệm kỳ, tỉnh đã thực hiện điều động, luân chuyển 1.026 cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, trong đó có 61 cán bộ được luân chuyển từ tỉnh về làm bí thư cấp ủy huyện, từ huyện về làm bí thư cấp ủy cấp xã, 55 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã được luân chuyển từ huyện lên tỉnh, từ xã lên huyện. Về hình thức luân chuyển, tỉnh ưu tiên luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên xuống cấp dưới, nhằm đảm bảo cán bộ chủ chốt cấp trên phải kinh qua chức vụ chủ chốt cấp dưới.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, việc luân chuyển, điều động cán bộ tại Quảng Ninh trong thời gian qua, đã tiến hành theo đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo dân chủ, công khai, nghiêm túc, chặt chẽ, có kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể, không chạy theo thành tích. Quá trình luân chuyển bảo đảm đúng nguyên tắc. Đồng thời, giải quyết tốt giữa vấn đề luân chuyển với ổn định và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn sâu; giữa rèn luyện, đào tạo với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Việc lựa chọn nhân sự luân chuyển trên cơ sở quy hoạch cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở nhu cầu công tác cũng như năng lực, sở trường của từng cán bộ, chọn lọc kỹ trước khi luân chuyển. Thực tế vừa qua cũng cho thấy, trước khi luân chuyển gắn với bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương cả nơi cán bộ đi và đến, để mọi người đều thống nhất trong nhận thức việc thực hiện chủ trương này là cần thiết, thường xuyên trong công tác cán bộ.

1
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Thị ủy Đông Triều, nhiệm kỳ 2020-2025 trực tiếp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXV, tháng 6/2020.

Việc Quảng Ninh chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh việc luân chuyển cán bộ từ nơi khác về giữ vị trí người đứng đầu cấp ủy đã tạo nên đột phá trong công tác cán bộ, mang lại những luồng gió mới cho cơ sở, tạo được sự đồng thuận, tăng niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được đổi mới rõ rệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng và chính quyền, không để tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Những cán bộ qua quá trình luân chuyển đó đều khẳng định được mình bằng năng lực, uy tín. Đó là yếu tố bền vững nhất để các đồng chí bí thư cấp ủy dù không phải là người địa phương nhưng vẫn bồi đắp niềm tin nơi tập thể cán bộ, đảng viên và thu được những “lá phiếu tín nhiệm” từ đảng viên, quần chúng nhân dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm phù hợp trong công tác điều động, luân chuyển gắn với người đứng đầu cấp ủy không phải là người địa phương, đến nay tỉnh đã có 13/13 huyện, thị xã, thành phố có bí thư cấp ủy không phải là người địa phương (100%); 150/177 bí thư cấp xã không phải là người địa phương (đạt 85%, trong đó có nhiều địa phương đạt 100% như Móng Cái, Bình Liêu, Ba Chẽ), cán đích trước 5 năm so với Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) yêu cầu đẩy mạnh bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương, đến năm 2025 phải hoàn thành bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương và Kế hoạch 308-KH/TU của Tỉnh ủy yêu cầu để từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 có 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương, 75% trở lên bí thư cấp xã không là người địa phương.

Xây dựng cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (năm 2018) đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phải cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác ở các cấp, coi đây một trong những đột phá trong công tác cán bộ.

Theo tinh thần này, tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về chủ trương này trong cấp ủy các cấp, người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Nhờ đó khi triển khai tránh các biểu hiện dao động tư tưởng, đùn đẩy vị trí công tác.

Việc làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ gắn với bố trí người đứng đầu cấp ủy không phải là người địa phương vừa qua đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua, nhất là chủ trương 100% bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. 177 đồng chí bí thư cấp ủy cấp xã và 13 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện được bầu trực tiếp tại đại hội đều trúng cử, đặc biệt là 100% đồng chí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương chiếm số phiếu rất cao, nhiều đồng chí đạt tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối, như tại địa phương Hạ Long (100%), Móng Cái (100%), Ba Chẽ (100%), Đầm Hà (98%)... Niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố vững chắc, từ 73,3% năm 2016 lên 96,1% năm 2019.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội, tháng 9/2020.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội, tháng 9/2020.

Đánh giá về công tác cán bộ của tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Quảng Ninh luôn coi công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có vị trí then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện, tỉnh luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy trình quy định; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; đồng thời, để đánh giá sát, đúng, cán bộ phải luôn bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân và của cán bộ, Đảng viên và phải thông qua những sản phẩm cụ thể trong thực tiễn. Chú trọng vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị địa phương; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó, chú trọng yêu cầu rèn luyện, đào tạo cán bộ trong thực tiễn, gắn với thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho những nơi có khó khăn và từng bước bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ; đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý đi đôi với kiểm tra, giám sát, bảo đảm cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với cán bộ; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tháng 9/2020, Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội Đảng biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, mở ra chặng đường phát triển mới của tỉnh Quảng Ninh với niềm tin, kỳ vọng về những đổi mới, bứt phá. Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2020-2025 của tỉnh là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Để thực hiện mục tiêu lớn này, nhiệm kỳ mới, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ - khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Quán triệt sâu sắc quan điểm giai cấp công nhân trong công tác cán bộ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng, ổn định, kế thừa, đổi mới và phát triển giữa các thế hệ cán bộ ở từng cấp.

Từ thực tiễn thực hiện Bí thư cấp ủy cấp huyện, xã không phải người địa phương đã, đang được Quảng Ninh thực hiện, với những kết quả rõ nét, được đong đếm rõ bằng con số cụ thể, bằng sự tin tưởng, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sẽ là một trong những nền tảng quan trọng để Quảng Ninh thực hiện những mục tiêu, chiến lược trong giai đoạn mới, để phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa.

Hồng Nhung – Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.