MTTQ tỉnh: Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Thứ Sáu, 12/10/2018, 08:47 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát huy hiệu quả trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Ban Thanh tra nhân dân phường Quảng Yên triển khai kế hoạch giám sát thực hiện công trình công cộng trênd địa bàn.
Ban Thanh tra nhân dân phường Quảng Yên triển khai kế hoạch giám sát thực hiện công trình công cộng trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh luôn xác định việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động của công tác mặt trận. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh... Đồng thời, đổi mới hoạt động, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả.

Một trong những nội dung quan trọng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện là công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động thực hiện các hình thức giám sát trên nhiều lĩnh vực với cách thức tổ chức đa dạng, thiết thực. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề: Việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và ở các xã, phường, thị trấn; thực hiện chủ đề công tác năm 2018; công tác tạm giam, tạm giữ tại nhà tạm giam…

TX Quảng Yên là một trong những địa phương tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc giám sát. Ông Đống Văn Đô, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TX Quảng Yên cho biết: Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc thị xã đã phối hợp tổ chức thành công nhiều cuộc giám sát. Đó là giám sát về việc triển khai thực hiện Quy ước văn hóa ở khu dân cư; công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn… Qua giám sát, chúng tôi đã góp ý để các tập thể, cá nhân khắc phục những mặt hạn chế. Bên cạnh đó, mặt trận còn phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương để đưa ra giải pháp chỉ đạo, quản lý tốt hơn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn còn tích cực tham gia các hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu các cơ quan, đơn vị với các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, tham gia việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công nhân theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã tiếp 83 lượt công dân, đoàn viên, hội viên, tiếp nhận 106 đơn thư, kiến nghị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã lựa chọn 10 vụ việc phức tạp, kéo dài để nghiên cứu, phản biện và phối hợp giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp tổ chức tiếp xúc giữa cử tri và đại biểu dân cử, thông báo tới cử tri các nội dung kết quả của kỳ họp. Đồng thời, lắng nghe, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp và các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Hoạt động của các ban đã góp phần hạn chế những tiêu cực tại cơ sở, nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu chi ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân… 9 tháng đầu năm 2018, các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng các cấp đã giám sát được trên 600 cuộc, kiến nghị được gần 200 vụ việc và trên 170 vụ việc đã được giải quyết.

Những việc làm và kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Qua đây, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.