Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Thứ Ba, 25/04/2017, 12:19 [GMT+7]
.
.

Triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Trong những năm qua, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình thực tiễn của tỉnh và địa phương để chủ động chỉ đạo tập trung tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được các cấp uỷ chủ động, sáng tạo với nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Để làm được điều đó, hệ thống tuyên giáo các cấp đã chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ nhiệm vụ. Cụ thể đã đặt mua, trang bị các loại tài liệu học tập, cấp phát đúng thành phần, đủ số lượng, đảm bảo cho việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phòng họp, phòng thảo luận đầy đủ; kỹ thuật hạ tầng viễn thông để kết nối đường truyền trực tuyến từ các hội nghị toàn quốc tới tỉnh, từ hội nghị cấp tỉnh đến các địa phương được thực hiện chu đáo, đảm bảo hiệu quả, chất lượng đường truyền tốt. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã đặt trọng tâm là các nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2017... Nhất là từ khi triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được Tỉnh uỷ đặc biệt quan tâm.

Điển hình là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Với thời lượng 1/2 ngày, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW (khoá XII). Nội dung các nghị quyết được trình bày đầy đủ, súc tích, cụ thể từng nhiệm vụ, giải pháp; nhất là các nhiệm vụ liên quan đến tỉnh đã, đang và sẽ triển khai. Cán bộ dự hội nghị đã nắm được nội dung căn bản của nghị quyết; được nghe những định hướng cơ bản để triển khai ở cơ sở; được nghe những định hướng cụ thể về việc thảo luận ở địa phương, phân công, tổ chức xây dựng chương trình hành động... Trong 1/2 ngày sau đó, các đảng bộ trực thuộc do đồng chí Bí thư cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thảo luận tại địa phương, đơn vị, viết thu hoạch, đề ra kế hoạch, cam kết của cá nhân thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW gắn với Chỉ thị 05-CT/TW. Ở cấp huyện và tương đương, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch học tập và chương trình hành động thực hiện nghị quyết và chỉ đạo đến cơ sở triển khai kế hoạch theo đúng thời gian, yêu cầu của tỉnh. Có địa phương thành lập các tổ công tác do thường trực cấp uỷ làm trưởng đoàn làm việc với các địa phương, đơn vị về việc triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)... Ở cấp cơ sở, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, kết hợp giữa tự nghiên cứu với nghe phổ biến, giữa học tập quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp uỷ; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, viết thu hoạch, đánh giá việc học tập, quán triệt nghị quyết...

Bên cạnh tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cấp uỷ trong toàn tỉnh đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền miệng và cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố và tạo sự tin tưởng của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Công tác biên tập tài liệu phục vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên được thực hiện nền nếp, trong đó tập trung tuyên truyền những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những vấn đề thời sự nổi bật trong nước, quốc tế... Công tác biên tập và xuất bản cuốn Bản tin thông báo nội bộ tới các chi, đảng bộ trực thuộc tỉnh được duy trì tốt, việc phát hành được giám sát chặt chẽ, đảm bảo kịp thời phục vụ tài liệu sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư hàng tháng. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.