Vân Đồn: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Thứ Hai, 12/12/2016, 11:59 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Huyện uỷ Vân Đồn đã có nhiều giải pháp, thực hiện tốt Quyết định 1882-QĐ/TU (ngày 28-2-2015) của BTV Tỉnh uỷ phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25) của Đảng bộ huyện Vân Đồn.

Cụ thể, BTV Huyện uỷ đã ban hành hàng loạt văn bản để triển khai như: Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI và Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế; ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về triển khai các nội dung Đề án 25 trong hệ thống chính trị huyện...

Cán bộ xã Hạ Long (bên phải) thường xuyên bám sát địa bàn nắm bắt tình hình trong nhân dân.
Cán bộ xã Hạ Long (bên phải) thường xuyên bám sát địa bàn nắm bắt tình hình trong nhân dân.

Xác định triển khai xây dựng và hoàn thiện Đề án 25 là nội dung quan trọng, cấp thiết, BTV Huyện uỷ đã yêu cầu các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, bí thư chi, đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt chỉ đạo việc triển khai xây dựng đề án thành phần và đề án chung của huyện, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ. Trong quá trình xây dựng Đề án, Huyện uỷ đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Đề án trên tinh thần khách quan, dân chủ, đảm bảo sự tham gia, góp ý của CB,CC,VC, đảng viên và nhân dân. Đến tháng 10-2015, đề án của 100% xã, phường, cơ quan, đơn vị trực thuộc đã hoàn thiện và được BTV Huyện uỷ phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch để tổ chức thực hiện đề án theo nội dung, lộ trình đã đề ra.

Nội dung trọng tâm trong việc không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng mà Huyện uỷ Vân Đồn quyết liệt hướng vào là tập trung đổi mới về tư duy, nâng cao tầm nhìn chiến lược trong ban hành cụ thể hoá chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Đồng chí Đoàn Văn Chỉnh, Bí thư Huyện uỷ Vân Đồn, cho biết: Để công tác này đi vào chiều sâu, hiệu quả, cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị thông qua việc xây dựng đề án, quy hoạch, kế hoạch để triển khai thực hiện, đặc biệt quan tâm giải quyết những vấn đề mới, có tính chất đột phá. Huyện uỷ chỉ đạo phân công rõ, gắn với việc giao trách nhiệm cụ thể và có cơ chế theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ đối với từng đồng chí lãnh đạo, quản lý... Với tinh thần chủ đạo đó, đến nay Huyện uỷ đã ban hành 10 nghị quyết, 12 chỉ thị, 15 chương trình; 82 kế hoạch và nhiều thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương.

Là địa phương có xuất phát điểm về kinh tế thấp, trình độ năng lực của cán bộ, đảng viên và nhận thức của nhân dân về công tác xây dựng hệ thống chính trị còn tương đối hạn chế, do vậy Huyện uỷ đã chỉ đạo  đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Đến nay, qua thời gian thực hiện, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được đổi mới theo hướng tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm và vấn đề mới. Công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, sự việc; đồng thời gắn công tác tuyên truyền với các sự kiện nổi bật của đất nước và của địa phương theo từng thời điểm. Nội dung tuyên truyền được các cơ quan chức năng thực hiện cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ. Nhiều địa phương, đơn vị đã chú trọng nhiều hình thức tuyên truyền: Miệng, tờ rơi, tờ gấp, nêu gương người tốt, việc tốt...; qua đó, đã nâng cao nhận thức, hiểu biết đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế ở địa phương, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp...

Công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và tinh giản bộ máy, biên chế được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đến nay, huyện đã nhất thể hoá một số vị trí lãnh đạo, quản lý; đồng thời thành lập mới, chuyển đổi mô hình hoạt động nhiều cơ quan. Việc tinh giản bộ máy, biên chế đã thu được nhiều kết quả đáng mừng. Hiện ở cấp huyện đã tinh giản được 92 biên chế; cấp xã là 36 biên chế; giảm 49 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôi chi trả phụ cấp cho 1.090 người hoạt động không chuyên trách tại thôn, bản, khu phố từ tháng 1-2015. Đến nay, các xã, thị trấn đã bố trí 3 chức danh ở thôn, khu hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước và 2 chức danh hưởng phụ cấp theo quy định là thôn đội trưởng, công an viên.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.