TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG

Bình Liêu: Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 14/10/2016, 09:57 [GMT+7]
.
.

Huyện Bình Liêu hiện có trên 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định việc tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, huyện Bình Liêu đã triển khai đồng bộ các giải pháp sát với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ Hội LHPN huyện Bình Liêu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.
Cán bộ Hội LHPN huyện Bình Liêu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Cụ thể, Huyện uỷ đã tăng cường triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Các cấp uỷ đảng trên địa bàn huyện đã tích cực chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt công tác dân vận, kịp thời chuyển tải nội dung chủ trương, kế hoạch thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc, nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân. Theo đó, các chính sách đối với đồng bào dân tộc, miền núi được thực hiện có hiệu quả. Huyện đã phát huy tốt vai trò của lực lượng người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản trong việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm và những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó có biện pháp tham mưu cho cấp uỷ giải quyết hợp lý. Đặc biệt, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã phối hợp với đồn biên phòng, lâm trường 155, 156 tổ chức vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới thay đổi tập quán lạc hậu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đưa giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất. Nhờ đó, kinh tế huyện có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12%/năm. Công tác xoá đói giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm. Cùng với đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số  trong hệ thống chính trị các cấp được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số cơ bản đạt chuẩn, số cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ quản lý chiếm trên 82%, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 49 ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Bình Liêu đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, cán bộ dân vận, đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, các cấp, ngành trên địa huyện tiếp tục chú trọng chăm lo kiện toàn ban dân vận các cấp đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng theo các quy định. Đồng thời, bảo đảm hợp lý tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Mặt trận, đoàn thể, nhất là cán bộ chuyên trách công tác dân vận. Đặc biệt, công tác quy hoạch cán bộ; trên cơ sở quy hoạch, các cấp uỷ đã quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, tin học, bồi dưỡng theo chức danh.

Đồng thời, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, huyện yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, thực hiện phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

HOÀNG GÁI - LA LÀNH (Đài Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.
.
.