Quảng Yên: Quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW "về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam"

Thứ Sáu, 07/10/2016, 09:16 [GMT+7]
.
.

Ngày 7/10, Thị ủy Quảng Yên tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương “ về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam” cho hơn 150 đại biểu là ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy, Ủy viên UB Kiểm tra Thị ủy và Bí thư,  Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Đảng của chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn thị xã.

150 cán bộ
Các ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy, Ủy viên UB Kiểm tra Thị ủy và Bí thư,  Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Đảng của chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn thị xã được quán triệt Quy định số 30- QĐ/TW.

Việc quan triệt Quy định số 30- QĐ/TW của BCH Trung Đảng về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam để các cấp ủy, các tổ chức Đảng, cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trên địa bàn thị xã hiểu và nắm vững các Quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; từ đó, nghiêm túc, triển khai thực hiện tại đơn vị mình, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Thùy Dương (Đài Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.