Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên

Chủ động thực hiện các nhóm giải pháp trong Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI)

Thứ Bảy, 30/11/2013, 05:48 [GMT+7]
.
.

Trong Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, sau khi chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành T.Ư đã đề ra mục tiêu, các nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Triển khai Nghị quyết này, Quảng Ninh đã chủ động thực hiện hiệu quả.

Triển khai nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp để kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, thống nhất mô hình tổ chức cơ sở đảng, xoá tình trạng “trắng” đảng viên ở thôn, bản, nhà trường. Đến nay, Quảng Ninh cũng cơ bản hoàn thành việc thành lập chi bộ đảng khối cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể ở cấp xã theo hướng dẫn của Trung ương (đã thành lập được các chi bộ ở 162 trong tổng số 186 đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh). Cùng với đó, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh phát triển tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể nhân dân ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, 4 đơn vị trong tỉnh gồm Thành uỷ Hạ Long, Thành uỷ Móng Cái, Thành uỷ Cẩm Phả và Huyện uỷ Đông Triều đã thành lập được đảng bộ khối này với 90 chi bộ trực thuộc, 828 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đang nghiên cứu việc thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp của tỉnh (tương đương cấp huyện).

Bạn đọc nghiên cứu các tài liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh.
Bạn đọc nghiên cứu các tài liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh.

Thông qua việc phân công lãnh đạo trực tiếp dự, chỉ đạo, thẩm định, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ trong tỉnh đã nghiêm túc chấn chỉnh công tác phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, nhằm đảm bảo việc đánh giá thực sự khách quan. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo ban hành hệ thống biểu mẫu quản lý đảng viên, quy định về trách nhiệm cán bộ tổ chức theo dõi cơ sở; tiếp tục nghiên cứu, sơ kết thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND ở 45/186 đơn vị cấp xã của 10/14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đề xuất cho phép thực hiện ở cấp huyện (ở huyện Cô Tô). Đặc biệt, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng, ban hành và thực hiện chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung chỉ đạo xây dựng và đề xuất các cơ chế thực hiện ý kiến kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 108-TB/TW ngày 1-10-2012. Cụ thể đã ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện. Quảng Ninh cũng chủ động làm việc với các bộ, ngành và Chính phủ để đề xuất 7 nhóm cơ chế chính sách đặc thù, ưu đãi đối với tỉnh và hoàn thiện Đề án xây dựng Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Cùng với đó, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện đúng quy định, tiêu chuẩn trong việc mua sắm ô tô, phương tiện làm việc và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.

Thực hiện nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ngày 17-7-2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên” để các cấp uỷ, tổ chức đảng có căn cứ xây dựng chương trình hành động, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ ban hành kế hoạch, hướng dẫn để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI); xác định và thực hiện nội dung chuyên đề năm 2013 là năm học tập và làm theo gương Bác Hồ về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng, ban hành tiêu chí, chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh (tiêu biểu như TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn...), đăng ký và công khai để cơ quan thực hiện (tiêu biểu như huyện Hoành Bồ)...

Cùng với đó, tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; từng bước đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vào các nhà trường nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện các cuộc điều tra dư luận xã hội trước khi kiểm điểm và sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết để nắm bắt tình hình nhận thức, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân về Nghị quyết, có căn cứ điều chỉnh giải pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã cơ bản thực hiện nghiêm quy định của UBND tỉnh về cấm cán bộ, công chức uống rượu, bia buổi sáng, buổi trưa và trong giờ làm việc.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.