Chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI)

Quyết tâm của các cấp uỷ trong tỉnh

Thứ Bảy, 24/08/2013, 05:43 [GMT+7]
.
.

Sau khi kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU (ngày 15-7-2013) “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”. Theo đó, các cấp uỷ đã ra nghị quyết hoặc xây dựng chương trình hành động để thực hiện nhằm đẩy lùi tình trạng suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 08 góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Thẳng thắn chỉ ra hạn chế, thừa nhận khuyết điểm, nói rõ nguyên nhân, từ đó đề ra biện pháp khắc phục là bài học kinh nghiệm đã được Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta chỉ ra. Kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các cấp uỷ trong tỉnh đã chỉ ra đúng là có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái như Trung ương đã nhận định.

Đoàn giám sát của Tỉnh uỷ tìm hiểu nguyện vọng của ngư dân làng chài trên Vịnh Hạ Long trong quá trình thực hiện chủ trương di dời ngư dân ở đây lên bờ sinh sống. Ảnh: MINH THU
Đoàn giám sát của Tỉnh uỷ tìm hiểu nguyện vọng của ngư dân làng chài trên Vịnh Hạ Long trong quá trình thực hiện chủ trương di dời ngư dân ở đây lên bờ sinh sống. Ảnh: MINH THU

Quá trình kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khẳng định: Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sự suy thoái này biểu hiện qua 3 hình thức cơ bản. Thứ nhất là phai nhạt về lý tưởng, dao động về lập trường, quan điểm chính trị, sa sút về ý chí chiến đấu, chấp hành kỷ luật phát ngôn chưa nghiêm, thực hiện chưa thật tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Thứ hai là cán bộ có nơi, có lúc chưa hết lòng với công việc, còn sách nhiễu, phiền hà, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc tiêu cực trong giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức; có trường hợp vi phạm phải kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thứ ba là một số sai phạm, tiêu cực trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác, vận chuyển, kinh doanh than; công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh hạ tầng, quản lý dự án… Những khuyết điểm này tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Tỉnh uỷ xác định tình hình trên có nhiều nguyên nhân và chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan. Các nguyên nhân chủ quan chính là: Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân; ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận cán bộ, đảng viên thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa cao; chậm phát hiện, khắc phục mâu thuẫn, thách thức nảy sinh; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng chưa thực sự hiệu quả; chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát và việc giữ gìn kỷ luật chưa thường xuyên; chưa kịp thời phê phán, xử lý nghiêm những sai phạm; thiếu công khai minh bạch… 

Để khắc phục những hạn chế trên, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong bộ phận cán bộ, đảng viên, cùng với việc đề ra các nhiệm vụ trước mắt cần tập trung giải quyết, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15-7-2013 “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”. Mục tiêu được Tỉnh uỷ xác định là: Tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, tư duy của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân; khắc phục kịp thời và dứt điểm những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, củng cố vững chắc niềm tin trong Đảng và nhân dân; xây dựng nền hành chính minh bạch, tiện ích và từng bước thay đổi tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ; xây dựng cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ để phát huy tối đa hiệu quả, chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ; thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Để hiện thực hoá được các mục tiêu nêu trên, Tỉnh uỷ đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. 5 nhiệm vụ, gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…; minh bạch hoá các thủ tục hành chính và các dự án, quy hoạch, đồng thời đổi mới quy trình giải quyết công việc với nhân dân và tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm minh kỷ cương, pháp luật và giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân bức xúc; xây dựng cơ chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát hiện những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, vi phạm.

Về giải pháp thực hiện, Tỉnh uỷ đặt lên hàng đầu nhóm giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, tiếp tục học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó là những giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; minh bạch hoá các thủ tục hành chính, tập trung phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tăng cường thanh, kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng góp phần giải quyết những vấn đề người dân bức xúc; đổi mới và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể với hoạt động của bộ máy.

Để nghị quyết này nhanh chóng đi vào cuộc sống, Tỉnh uỷ thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về thực hiện nghị quyết; chỉ đạo các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ và Tỉnh uỷ viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và gương mẫu thực hiện. Tuy nghị quyết mới được ban hành nhưng quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), các cấp uỷ trong tỉnh đã xây dựng nghị quyết của cấp uỷ hoặc thường vụ cấp uỷ cấp mình hoặc là xây dựng chương trình hành động thực hiện. Điều này chứng tỏ các cấp uỷ quyết tâm rất cao trong việc ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Đỗ Ngọc Hà

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống

* Đồng chí Phạm Văn Điệt, Bí thư Huyện uỷ Đầm Hà:

Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 08 là nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI). Đây là một nghị quyết đúng đắn, đáp ứng kịp thời những vấn đề đặt ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 trong toàn Đảng bộ. Để thực hiện được điều này, Đảng bộ huyện Đầm Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản: Thường xuyên coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, nhân cách và lối sống cho cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt coi trọng việc tự rèn luyện, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên. Bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc trong tư tưởng cán bộ, đảng viên để giải đáp kịp thời. Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ; duy trì hiệu quả tự phê bình và phê bình; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người lãnh đạo, của cấp trên. Cùng với đó cần xác định rõ nhiệm vụ, chức trách, chế độ trách nhiệm của từng người ở từng vị trí cụ thể; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đảng viên; khắc phục cách làm hình thức, qua loa trong kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm; thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo đồng bộ cả chống suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, cả phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

* Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cẩm Phả:

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), Tỉnh uỷ đã chỉ rõ một số khuyết điểm, hạn chế đã và đang tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Khắc phục tình trạng này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08. Đây là việc làm hết sức cần thiết, nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra sau kiểm điểm, để mỗi tập thể, cá nhân đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục cụ thể. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Về phía bản thân, tôi luôn xác định phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; có lối sống lành mạnh, thẳng thắn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong tập thể. Cùng với đó, cần tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời tích cực tham mưu chỉ đạo thực hiện các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh sát với tình hình địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên...

* Đồng chí Phạm Ngọc Minh, Bí thư chi bộ khu phố Hoà Bình, thị trấn Mạo Khê (Đông Triều):

Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số 08 là việc làm rất kịp thời và cần thiết vì đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ở địa phương. Với cương vị là một bí thư chi bộ khu phố, không phải khi có Nghị quyết số 08 chúng tôi mới quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống… mà việc này luôn được chi bộ thực hiện thường xuyên. Nhờ làm tốt công tác này nên vài năm trở lại đây, tình trạng đảng viên trong Chi bộ khu phố Hoà Bình có quan điểm tham gia sinh hoạt một cách chiếu lệ, chưa gương mẫu trong hoạt động ở địa phương trước đây, nay đã được khắc phục, được nhân dân ghi nhận. Chi bộ khu phố Hoà Bình đã tích cực lãnh đạo xây dựng các quy chế, hương ước trong khu dân cư, quán triệt triển khai đến hơn 230 hộ dân trong khu phố. Điều này tạo thuận lợi cho người dân, các tổ chức đoàn thể trong khu phố phát huy tốt vai trò giám sát, thúc đẩy lẫn nhau trong mọi hoạt động, cũng như việc thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người dân trên địa bàn…

* Đồng chí Nguyễn Mai Tùng Linh, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trường Tiểu học thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên):

Là đảng viên trẻ, tôi nhận thức được rằng việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên” là phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Nhất là đối với chúng tôi, thế hệ trẻ, càng phải quán triệt sâu sắc và thấm nhuần nghị quyết này để không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao năng lực, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, trong cơ chế thị trường, thì người đảng viên như chúng tôi phải luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị; thường xuyên học tập nghị quyết của Đảng; hết lòng và đi đầu trong mọi công việc; thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Do sống ở huyện miền núi nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, là người đảng viên, tôi luôn tuyên truyền, vận động đồng bào đấu tranh phê phán những âm mưu của các thế lực thù địch; lên án, đấu tranh chống thói lười biếng, xa xỉ, thích hưởng thụ, vụ lợi, vô trách nhiệm… của một bộ phận thanh niên trên địa bàn; vận động thanh niên không ngừng học tập nâng cao kiến thức, rèn luyện đạo đức, trình độ văn hoá để đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Tuấn Hương (Thực hiện)

 

.
.
.
.
.
.
.
.