Chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (KHOÁ XI)

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chủ động khắc phục khuyết điểm

Thứ Bảy, 11/05/2013, 05:48 [GMT+7]
.
.

Với vị trí rất quan trọng của mình, thời gian qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, xây dựng kế hoạch và tiến hành khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (trước đây là Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh) có trên 5.243 đảng viên sinh hoạt ở 76 cơ sở đảng (50 đảng bộ, 26 chi bộ cơ sở). Các cơ sở của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng uỷ Khối) khá đa dạng về loại hình: Có tổ chức nằm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, có tổ chức nằm trong doanh nghiệp và đơn vị kinh tế nhà nước, doanh nghiệp cổ phần. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên ở các cơ quan hành chính của tỉnh có vai trò rất quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.

Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về một năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).
Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về một năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).

Với vị trí quan trọng như vậy, Ban Thường vụ (BTV) Đảng uỷ Khối đã xác định và tập trung thực hiện tốt Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, BTV Đảng uỷ Khối đã nghiêm túc chuẩn bị, tiến hành kiểm điểm trước và sau đó phân công thường vụ cấp uỷ, cán bộ tham gia các tổ công tác của tỉnh, thành lập tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ các cơ sở kiểm điểm. Đồng chí Đào Thanh Lưỡng, Bí thư Đảng uỷ Khối cho biết: Quá trình kiểm điểm, tập thể và 7 đồng chí Uỷ viên BTV Đảng uỷ Khối đã bám sát vào 3 vấn đề trong Nghị quyết và gợi ý kiểm điểm của tỉnh, nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân của khuyết điểm, nhất là nguyên nhân thuộc về chủ quan. Đặc biệt, BTV Đảng uỷ Khối đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm.

Cụ thể, BTV Đảng uỷ chỉ ra những hạn chế, thiếu sót là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp quản lý, giáo dục, giám sát hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên còn hạn chế; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, công chức trong Đảng bộ có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có những sai phạm vi phạm nguyên tắc tổ chức kỷ luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phải xử lý kỷ luật. Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế; nội dung sinh hoạt chậm đổi mới; tự phê bình và phê bình cũng như công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Các vụ việc đảng viên vi phạm chậm được phát hiện và xử lý chưa kịp thời. Công tác cán bộ còn những hạn chế ở khâu quy hoạch, chậm kiện toàn cấp uỷ viên khi có sự chuyển đổi vị trí công tác. Quá trình kiểm điểm các cá nhân, từng hạn chế, khuyết điểm của các đồng chí thường vụ cấp uỷ cũng được chỉ rõ, làm cơ sở cho việc đề ra giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở hạn chế được chỉ ra, BTV Đảng uỷ Khối đã đề ra 6 nhiệm vụ để khắc phục gồm: Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác; thường xuyên củng cố các tổ chức cơ sở đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; hoàn thiện quy chế hoạt động của Đảng uỷ, xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan khác; tăng cường kiểm tra, giám sát; hoàn thiện quy hoạch cấp uỷ và các chức danh chủ chốt, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ được quy hoạch; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể.

Thực hiện các nhiệm vụ này, thời gian qua, BTV Đảng uỷ Khối chỉ đạo thành nề nếp việc học lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác Hồ năm 2013; tổ chức học tập chuyên đề học và làm theo gương Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cho đội cán bộ chủ chốt các cơ sở đảng. BTV Đảng uỷ Khối đã rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch BTV và các chức danh chủ chốt của Đảng uỷ giai đoạn 2015-2020; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ diện quy hoạch; kiện toàn một số chức danh cán bộ các ban xây dựng đảng của Đảng uỷ. BTV Đảng uỷ Khối đã sắp xếp một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cho phù hợp; đổi tên Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; rà soát các quy chế, quy định của Ban Chấp hành, BTV Đảng uỷ và cơ quan Đảng uỷ Khối; bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) vào chương trình của cấp uỷ, BTV và UBKT Đảng uỷ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ cơ sở, các đoàn thể về mọi mặt…

Về nhiệm vụ khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới, BTV Đảng uỷ Khối sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, trong đó đặt lên hàng đầu là giải pháp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống để chống suy thoái; đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên thông qua yêu cầu đăng ký việc làm cụ thể với từng cá nhân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Cùng với đó là đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và chỉ đạo đưa việc kiểm điểm thành công tác thường xuyên ở các cấp uỷ, chi bộ, với từng cán bộ, đảng viên, coi đây như là công việc rửa mặt, quét nhà hằng ngày.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.