Ghi từ hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

Thứ Bảy, 09/03/2013, 05:08 [GMT+7]
.
.

Hôm qua 8-3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (gọi tắt là Dự thảo), với sự tham dự của gần 200 đại biểu. Hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu từng nội dung trong Dự thảo và bản so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo. Ý kiến tham gia của từng đại biểu đã thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của cá nhân về toàn bộ Dự thảo nói chung cũng như đối với từng điều, khoản cụ thể nói riêng.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Gần 2 tháng, trên 60 vạn lượt ý kiến

8 giờ kém 15 phút, Hội trường Tỉnh uỷ đã chật cứng người. Theo lời Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Long, thì đây là một hội nghị quan trọng, vì sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng, nên phải tiến hành chặt chẽ, khoa học, bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; ý kiến rộng rãi của nhân dân và các cơ quan, tổ chức... Chính vì vậy mà thành phần được mời đều đến dự đầy đủ.

Đúng 8 giờ, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh, đọc lời khai mạc Hội nghị. Theo đó, trong thời gian từ đầu tháng 1-2013 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai và tổ chức lấy ý kiến đối với cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 7-3, toàn tỉnh đã tổ chức 3.973 hội nghị, hội thảo, toạ đàm với trên 403.899 lượt cán bộ, người dân tham dự. Đã có trên 1.500 tổ chức và trên 50.000 người đóng góp trên 600.000 lượt ý kiến vào các nội dung trong Dự thảo.

Các ý kiến tham gia đều có chung nhận định Dự thảo đã kế thừa các nội dung, kỹ thuật lập hiến trong các bản Hiến pháp trước đây và thể chế hoá kịp thời Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Dự thảo đã làm rõ hơn các nội dung có tính ưu việt của chế độ ta như: Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và bộ máy Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người; hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhiều góp ý về quyền con người

Các đại biểu đã tập trung nhiều ý kiến tham gia vào các chương 1, 2, 3, 6, 7, 8 và 9. Trong đó toàn bộ đại biểu đều thống nhất khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Với Điều 4, đồng chí Lương Phúc Sơn (Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh) đề nghị: Cần sửa đổi theo hướng quy định rõ “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, lý do nhằm khẳng định trong Hiến pháp cũng chỉ ghi nhận một đảng duy nhất lãnh đạo, không chấp nhận sự đa nguyên, đa đảng.

Nhiều ý kiến tập trung làm rõ thêm quyền con người và nghĩa vụ công dân: Tôn trọng và khẳng định quyền con người, mọi người có quyền sống, quyền bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc và tôn trọng quyền hợp pháp của người khác. Tại Điều 21, đồng chí Lương Phúc Sơn cho rằng: Sau cụm từ “Mọi người có quyền sống” phải bổ sung cụm từ “Trừ trường hợp bị tước bỏ quyền sống theo quy định của pháp luật”. Theo đồng chí, vì điều kiện Việt Nam chưa thể bỏ được hình phạt tử hình, do đó cần thiết phải bổ sung thêm cụm từ trên, nhằm đảm bảo hiệu lực và sự thống nhất giữa Hiến pháp và Bộ luật Hình sự.

Đóng góp ý kiến về Chương 2, đồng chí Phạm Thanh Phong, Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng: Điều 21 Dự thảo quy định “Mọi người có quyền sống” là chưa đầy đủ, bởi ngoài quyền sống, mọi người còn có quyền học tập, lao động, mưu cầu hạnh phúc. Vì thế, đồng chí đề nghị giữ nguyên như quy định tại Hiến pháp hiện hành. Đồng tình với ý kiến này, đồng chí Đỗ Viết Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho rằng: Ngoài quyền được sống, con người còn nhiều quyền khác theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Nên sửa thành: “Mọi người có quyền sống, quyền tự do dân chủ và những quyền lợi hợp pháp khác theo luật pháp quy định”.

Góp ý vào Điều 20, đồng chí Vũ Thị Liên Oanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nêu: Tại khoản 3 mới chỉ đề cập đến việc đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của công dân mà chưa đề cập đến vấn đề đảm bảo quyền công dân là chưa hợp lý và đầy đủ. Đề nghị bổ sung ý: “Quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ” vào sau ý: “Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội”.

Điều 20, khoản 1 quy định về quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc bởi không phải bất cứ quyền nào cũng bắt buộc phải gắn liền với nghĩa vụ. Tại khoản 2, có ý kiến đề nghị bổ sung từ “cơ bản” sau cụm từ “quyền và nghĩa vụ” để có diễn đạt là: “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân do Hiến pháp và luật quy định”. Còn Điều 46 quy định: “1. Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành. 2. Mọi người có nghĩa vụ bảo vệ môi trường,”. Nhiều đại biểu đề nghị nên kết cấu lại thành một câu: “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”.

Cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của HĐND

Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định để làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và tổ đại biểu HĐND tương tự như UB Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội để đảm bảo HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Về đơn vị hành chính ở địa phương, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định mô hình“tổ chức chính quyền đô thị” hoặc “đặc khu hành chính kinh tế” để phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH ở một số địa phương. Hiến pháp cần phân biệt sự khác nhau về chức năng nhiệm vụ quản lý của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn là để xác định mô hình tổ chức thích hợp… Đồng chí Lương Phúc Sơn, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh đề nghị: Tại khoản 2, Điều 115, cần quy định rõ trong Hiến pháp việc thành lập HĐND theo các cấp hành chính tương ứng với UBND cùng cấp để đảm bảo việc kiểm soát quyền lực của nhân dân với HĐND - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung vào Dự thảo một số nội dung như quy định cụ thể về nghĩa vụ của các cơ quan, công chức, viên chức Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, quyền công dân; quy định về vấn đề tạm đình chỉ thực hiện quyền trong bối cảnh khẩn cấp của quốc gia...

20 ý kiến phát biểu tại hội nghị đã được ghi nhận, nhiều ý kiến của các đại biểu gửi lại cho Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Long khẳng định: Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có ý nghĩa tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của từng người dân và mỗi tổ chức đối với việc xây dựng, tôn trọng, thi hành Hiến pháp. Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Nguyễn Quý (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.