Hiệu quả việc kiểm điểm ở Cô Tô

Thứ Sáu, 08/02/2013, 05:49 [GMT+7]
.
.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Cô Tô cho biết: Đến nay, các cấp uỷ trong huyện đều đã nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI). Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, BTV Huyện uỷ đã rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ cụ thể để góp phần xây dựng Đảng.

Triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), Đảng bộ huyện Cô Tô có thuận lợi trong chỉ đạo là số tổ chức cơ sở đảng ít, đảng viên không đông; cán bộ, đảng viên và nhân dân đều phấn khởi đón nhận và quyết tâm thực hiện. Ngay sau khi tỉnh có kế hoạch thực hiện, BTV Huyện uỷ Cô Tô đã nghiêm túc triển khai các công việc chuẩn bị. Quá trình chuẩn bị tự phê bình và phê bình ở Cô Tô có điểm đáng chú ý là với những tập thể, cá nhân viết kiểm điểm chưa đạt yêu cầu, chưa bám sát vào 3 vấn đề cấp bách mà Trung ương đã chỉ ra thì các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ được phân công phụ trách chỉ đạo tập thể, cá nhân đó phải viết lại. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia, BTV Huyện uỷ giao các đồng chí thường vụ cấp uỷ chỉ đạo các cơ quan giúp việc, UBND huyện, các ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ và bản thân từng đồng chí giải trình những nội dung mà các tập thể và cá nhân tham gia đóng góp ý kiến. Một số tập thể, cá nhân giải trình chưa hết nội dung, hoặc không cụ thể, không rõ ràng đã được BTV Huyện uỷ yêu cầu, các tổ công tác hướng dẫn giải trình lại, giải trình bổ sung. Do thực hiện tốt công tác chuẩn bị nên quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân ở Đảng bộ huyện Cô Tô diễn ra nghiêm túc.

Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ được đầu tư xây dựng sẽ giúp Cô Tô phát triển nhanh ngành kinh tế thuỷ sản.
Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ được đầu tư xây dựng sẽ giúp Cô Tô phát triển nhanh ngành kinh tế thuỷ sản.

Sau kiểm điểm, BTV Huyện uỷ đã rút ra được những kinh nghiệm quý cho công tác tự phê bình và phê bình. Đó là, công tác chuẩn bị kiểm điểm của các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân phải được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, chu đáo, chặt chẽ, khoa học ở tất cả các khâu, từ triển khai kế hoạch, thành lập bộ phận thường trực, tổ giúp việc, ban hành quy chế hoạt động, tổ chức lấy ý kiến của các tập thể và cá nhân, tổng hợp, tập hợp ý kiến góp ý, đến việc tổ chức kiểm điểm. Quá trình kiểm điểm, tất cả các thành viên tham dự đều phải phát biểu góp ý với tập thể và đảm bảo ít nhất có một nửa thành viên phát biểu góp ý cho từng cá nhân. Kết thúc kiểm điểm của tập thể và mỗi cá nhân, người chủ trì phải kết luận từng nội dung một cách cụ thể, nêu rõ ưu khuyết điểm của từng nội dung theo 3 vấn đề Nghị quyết T.Ư 4 đã nêu, các vấn đề cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới. Để việc kiểm điểm đạt kết quả cao, thì lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí thường vụ cấp trên phụ trách, chỉ đạo kiểm điểm ở đơn vị mình; bám sát và tranh thủ sự hướng dẫn, giúp đỡ của tổ công tác cấp trên. Cùng với đó là kinh nghiệm trong công tác triển khai kế hoạch, lấy và tổng hợp ý kiến, chuẩn bị tài liệu và tổ chức kiểm điểm, hoàn chỉnh hồ sơ của cấp huyện phải được phổ biến cho các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở và các tổ công tác của huyện một cách cụ thể.

Sau kiểm điểm, BTV Huyện uỷ và từng tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện đã đề ra được chương trình, kế hoạch hành động để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, BTV Huyện uỷ Cô Tô đã xây dựng, triển khai các kế hoạch, phân công các tập thể, cá nhân thực hiện các công tác trọng tâm sau kiểm điểm. Nhiệm vụ hàng đầu mà BTV Huyện uỷ đặt ra là chỉ đạo các cấp uỷ đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc quán triệt, học tập, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng nhân dân. BTV Huyện uỷ đã giao Ban Tuyên giáo tham mưu Đề án “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên”. BTV Huyện uỷ cũng chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015. Với các định hướng phát triển, mục tiêu, chỉ tiêu không còn phù hợp thì điều chỉnh, nhất là trong phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và du lịch. Trong công tác cán bộ, BTV Huyện uỷ chỉ đạo thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để có kế hoạch đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng phù hợp; tăng cường cán bộ của cấp huyện cho cơ sở; chấn chỉnh lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ. BTV Huyện uỷ đang chỉ đạo xây dựng “Đề án công tác cán bộ huyện Cô Tô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Trong công tác kiểm tra, chỉ đạo cấp uỷ và UBKT các cấp xử lý kịp thời các đơn thư, góp phần chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. BTV Huyện uỷ đã giao UBKT xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Cùng với đó là tập trung giải quyết dứt điểm các yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, của các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch với các nội dung và tiến độ cụ thể để khắc phục yếu kém, khuyết điểm.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.