Ban thường vụ Huyện uỷ Hải Hà

9 nhóm giải pháp và 10 nhiệm vụ trước mắt để khắc phục khuyết điểm, hạn chế

Thứ Tư, 02/01/2013, 04:56 [GMT+7]
.
.

Tiến sĩ Trần Văn Lâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hải Hà cho biết: Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ đã nghiêm túc quán triệt, chuẩn bị và đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình. Sau kiểm điểm, BTV Huyện uỷ đã đề ra 9 nhóm giải pháp và 10 nhiệm vụ trước mắt để khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

BTV Huyện uỷ Hải Hà thống nhất các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).
BTV Huyện uỷ Hải Hà thống nhất các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).

Trao đổi về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Hải Hà cho biết: BTV Huyện uỷ đã nghiêm túc quán triệt, chuẩn bị và chỉ đạo các cấp uỷ trong huyện thực hiện tốt Kế hoạch của BTV Huyện uỷ về triển khai thực hiện nghị quyết này. Đến nay, BTV Huyện uỷ, các cấp uỷ cơ sở và các chi uỷ, chi bộ đều đã thực hiện xong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Theo nhận định của tổ công tác của tỉnh, việc chuẩn bị kiểm điểm của BTV Huyện uỷ được tiến hành nghiêm túc. Quá trình kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, chúng tôi tự nhận thấy rằng, không khí kiểm điểm diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn. Từng đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ đều đã thẳng thắn góp ý cho tập thể và các đồng chí của mình theo 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết T.Ư 4 đã chỉ ra. Vì thế, tập thể và cá nhân từng đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ đều đã nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân thuộc về chủ quan của khuyết điểm để từ đó đề ra các nhóm giải pháp, các nhiệm vụ trước mắt để khắc phục hạn chế của mình. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, BTV Huyện uỷ đã nghiêm túc đề ra 9 nhóm giải pháp và 10 nhiệm vụ trước mắt để khắc phục những hạn chế của mình.

Nhóm giải pháp đầu tiên mà BTV Huyện uỷ Hải Hà đề ra là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống. Đồng chí Trần Văn Lâm cho biết, quá trình kiểm điểm, BTV Huyện uỷ khẳng định có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái như Trung ương đã chỉ ra. Ở huyện Hải Hà, giai đoạn 2001-2011, có tổng số 141 cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật là minh chứng cho sự suy thoái. Vì thế, nên BTV Huyện uỷ cho rằng cần đặt nhóm giải pháp này lên hàng đầu. Để khắc phục hạn chế này, BTV Huyện uỷ xác định cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng công tác tổng kết và rút kinh nghiệm từ thực tiễn; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện các nghị quyết của Đảng; từng bước nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tích cực triển khai xây dựng kế hoạch tập huấn và đào tạo đội ngũ cho cán bộ; thường xuyên đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; xoá bỏ tập tục lạc hậu…

Nhóm giải pháp thứ hai là đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc. Để thực hiện được như vậy, BTV Huyện uỷ đề ra các nhiệm vụ: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; coi trọng sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, các đề án của cấp trên và cấp mình; nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; nêu cao sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Các nhóm giải pháp tiếp theo là: (3) về công tác cán bộ; (4) về đổi mới công tác giáo dục và phổ biến pháp luật; tích cực phòng ngừa và phòng chống tham nhũng; (5) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; (6) đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ KT-XH, đặc biệt là thực hiện các kết luận của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đối với huyện Hải Hà; (7) đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của hệ thống chính quyền; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; (8) đảm bảo QP-AN, nhất là an ninh biên giới; (9) thực hiện tốt các nhiệm vụ trước mắt mà BTV Huyện uỷ đã đề ra.

10 nhiệm vụ trước mắt mà BTV Huyện uỷ đề ra sau kiểm điểm là: (1) Nghiên cứu để ban hành chương trình hành động của BTV Huyện uỷ về đẩy lùi suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; (2) xây dựng nghị quyết của Huyện uỷ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ; (3) lãnh đạo xây dựng các quy hoạch trước mắt và lâu dài của địa phương; (4) đẩy mạnh cải cách hành chính; (5) xây dựng kế hoạch phân công, phân nhiệm để triển khai Thông báo số 108 của Bộ Chính trị (phần nội dung liên quan đến huyện Hải Hà); (6) chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn; (7) tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các sai phạm trong các lĩnh vực nhạy cảm; (8) xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có sai phạm trong quản lý, điều hành; (9) thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển KT-XH, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới và đô thị huyện Hải Hà; (10) đảm bảo QP-AN, nhất là an ninh biên giới và điều tra xét xử trên địa bàn.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.