Ban CHQS TP Hạ Long: Sáng tạo, đổi mới trong công tác huấn luyện

Trong thời gian qua, nhiệm vụ huấn luyện LLVT thành phố luôn được Ban CHQS TP Hạ Long quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.