.

Đưa giáo dục phòng, chống tham nhũng vào trường học

Cập nhật lúc 14:34, Thứ Ba, 22/11/2011 (GMT+7)

Đấu tranh chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, mà trước hết và chủ yếu là của các cấp uỷ đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành từ T.Ư đến cơ sở. Phương châm thực hiện là vừa tích cực chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong đó phòng ngừa là cơ bản. Do vậy, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trở thành một trong những giải pháp phòng ngừa hết sức quan trọng.

Thể chế hoá chủ trương, quan điểm của Đảng, xuất phát từ tình hình đấu tranh PCTN của nước ta, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 137/2009, phê duyệt Đề án “Đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng” nhằm xây dựng đạo đức xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho CBCC, SVHS về PCTN, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh PCTN. Đề án được thực hiện đối với các trườngTHPT, đại học, cao đẳng, trung cấp; các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước; trường thuộc lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội. Riêng các đối tượng là CBCC thì nội dung PCTN được đưa vào các lớp thuộc chương trình bồi dưỡng chính trị, quản lý nhà nước đối với chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và ngạch tương đương.

Theo Đề án, tại các trường THPT bước đầu trang bị kiến thức về PCTN cho học sinh, qua đó nâng cao nhận thức của các em về mục đích, yêu cầu của cuộc đấu tranh PCTN; xây dựng thái độ, ý thức đấu tranh, bài trừ tệ nạn tham nhũng. Giáo dục về PCTN tập trung vào nội dung cơ bản của Luật PCTN, như khái niệm, nguyên nhân, tác hại của tham nhũng và thái độ, ứng xử của học sinh đối với hành vi tham nhũng. Trong chương trình chính khóa sẽ tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục PCTN vào môn học giáo dục công dân hoặc các môn học xã hội khác phù hợp với điều kiện giảng dạy của từng môn mà không tạo thành các môn học riêng. Ngoài ra, các trường THPT chủ động đưa nội dung PCTN vào chương trình ngoại khóa thông qua một số hoạt động như lồng ghép vào sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, xây dựng chuyên mục giáo dục PCTN trên các bản tin nội bộ của trường...

Ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, nội dung PCTN được giảng dạy sâu hơn, như tìm hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của công dân trong việc PCTN, nhằm xây dựng thái độ, ý thức tự giác của sinh viên đối với công tác PCTN, qua đó giúp sinh viên tham gia hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác PCTN. Nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học pháp luật với thời lượng 4-5 tiết học; riêng đối với các trường chuyên về luật, trường liên quan trực tiếp đến công tác nội chính (tòa án, kiểm sát, công an) thì thời lượng là 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu. Ở cấp này, chương trình ngoại khóa đòi hỏi hoạt động phong phú hơn, như báo cáo chuyên đề trong tuần, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, v.v..

Đối với các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước; trường thuộc lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, mục tiêu là trang bị chuyên sâu về PCTN, giúp cho đội ngũ CBCC nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật về PCTN, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, từ đó tích cực tham gia PCTN. Tại các trường này sẽ tổ chức thảo luận chuyên đề về PCTN, thảo luận về các vụ án tham nhũng.

Đề án cũng đề cập mục tiêu xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên có năng lực giảng dạy về PCTN; tuỳ theo tình hình giáo viên, giảng viên sẽ được tập huấn chuyên sâu theo các lớp ngắn hạn từ 3-5 ngày để hiểu về nguồn gốc, bản chất của tham nhũng, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCTN, quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật về PCTN, thực trạng công tác PCTN và một số vụ tham nhũng điển hình được phát hiện xử lý nghiêm túc... Các trường sẽ có một ngân hàng tư liệu giáo dục về PCTN cho giáo viên tham khảo.

Chính phủ đã giao cho Thanh tra Chính phủ là cơ quan thường trực giúp Chính phủ thực hiện Đề án. BCĐ Đề án có trách nhiệm tổ chức quản lý tổng thể việc thực hiện các nội dung của Đề án; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với nhà trường để thực hiện tốt công tác giáo dục về PCTN; tổ chức hội thảo, hội nghị; tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án. Trước khi triển khai ra diện rộng toàn quốc, sẽ chỉ đạo điểm tại một số cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cùng với một số trường đào tạo chuyên ngành luật, trường cán bộ quản lý, trường THPT để rút kinh nghiệm. Từng bước đánh giá việc học tập trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, kết hợp với việc điều chỉnh biên soạn giáo trình cho hoàn thiện.

VĂN PHÒNG BCĐ PCTN TỈNH

,
.
.
.
.
.
.