.

Quyền và nghĩa vụ của cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin

Cập nhật lúc 10:24, Thứ Tư, 30/11/2011 (GMT+7)

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin được pháp luật quy định như thế nào?

- Trả lời: Theo quy định của Điều 6, Nghị định 120/2006/NĐ-CP ngày 20-10-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin được quy định cụ thể như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có các quyền sau:

a. Yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật Phòng, chống tham nhũng;

b. Được nhận thông tin đã yêu cầu hoặc nhận văn bản trả lời về việc từ chối cung cấp thông tin;

c. Khiếu nại về việc không cung cấp thông tin hoặc không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có các nghĩa vụ sau:

a. Yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản có ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do của việc yêu cầu cung cấp thông tin;

b. Thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 120/NĐ-CP ngày 20-10-2006 của Chính phủ;

c. Không được lợi dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin để gây rối hoặc để thực hiện các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d. Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật về việc thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin.

Văn phòng BCĐ phòng, chống tham nhũng tỉnh

,
.
.
.
.
.
.